Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Vásárlási tudnivalók
Általános szerződési feltételek
ÁSZF - Általános szerződési feltételek - Wisol Kft.

Hatályos: : 2019. 01.03. –tól  visszavonásig

 

Kérjük a jelen Általános Eladási és Szállítási Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF)

megrendelés előtti gondos átolvasását.

Impresszum: a Szolgáltató (Eladó, Vállalkozás) adatai

 

Név: WISOL Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

Levelezési cím: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

Nyilvántartásba vevő hatóság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Cégjegyzékszám: 01-09-195902

Adószám: 25034242-2-41

Üzletágvezető: Soós Zoltán Telefonszám: +36 70 941-5030

E-mail: wisol@wisol.hu

Bankszámlaszám: 10700457-69777648-51100005

Adatvédelmi nyilvántartási szám: NAIH-80209/2014.

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út. 24.

Elérhetőség: info@tarheklypark.hu

  

 

Fogalmak

 

Felek: Eladó és Vevő együttesen

Fogyasztó: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy

Fogyasztói szerződés: olyan szerződés, melynek egyik alanya fogyasztónak minősül

Honlapok: A weboldalak, amely távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköznek minősül

Szerződés: Eladó és Vevő között a Honlap és elektronikus levelezés igénybevételével létrejövő adásvételi szerződés

 

Távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében

szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz

 

Távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak

 

Termék: a Honlap kínálatában szereplő, a Honlapon forgalomba hozott és értékesítésre szánt minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog, mely a Szerződés tárgyát képezi

 

Vállalkozás: Nem minősül fogyasztónak! A szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körében eljáró személy.                                                                                                                

Vevő/Ön: a Honlapon keresztül vételi ajánlatot tevő szerződést kötő személy

 

Jótállás: A fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződések esetén (a továbbiakban: fogyasztói szerződés) a Polgári Törvénykönyv szerinti,

 

 1. a szerződés teljesítéséért vállalt jótállás, amelyet a vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítéséért a jogszabályi kötelezettségén túlmenően vagy annak hiányában önként vállal, valamint
 2. a jogszabályon alapuló kötelező jótállás

 

 

 Vonatkozó jogszabályok

 A Szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 1. évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal ösz- szefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 3. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről (PTK);

 

151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról; 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól;

19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól

 

 

 Az ÁSZF hatálya, elfogadása

 

A közöttünk létrejövő szerződés tartalmát – a vonatkozó kötelező érvényű jogszabályok rendelkezései mellett – a jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF), valamint a honlapon található további tájékoztatások határozzák meg. Ennek megfelelően tartalmazza a jelen ÁSZF az Önt és bennünket illető jogokat és kötelezettsé- geket, a szerződés létrejöttének feltételeit, a teljesítési határidőket, a szállítási és fizetési feltételeket, a felelősségi szabályokat, valamint az elállási jog gyakorlásának feltételeit.

 

Ön árajánlatkérés és megrendelése véglegesítése előtt köteles megismerni a jelen ÁSZF rendelkezéseit. A weboldal böngészésével, továbbá árajánlat kérésével, továbbá vásárlással (ÁRAJÁNLAT E-MAILBEN TÖRTÉNŐ VISSZAIGAZOLÁSÁVAL AZAZ MEGRENDELÉS LEADÁSÁVAL) Ön elfogadja a jelen ÁSZF rendelkezéseit, és az ÁSZF maradéktalanul az Ön és az Eladó között létrejövő szerződés részét képezi.

 

A szerződés nyelve, a szerződés formája

A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nyelve a magyar nyelv. A jelen ÁSZF hatálya alá tartozó szerződések nem minősülnek írásba foglalt szerződéseknek, azokat az Eladó nem iktatja.

 

Árak

Az árak forintban értendők, tartalmazzák a 27%-os ÁFÁ-t. Az árak tájékoztató jellegűek, az árváltozás jogát fenntartjuk.

A weboldalon feltüntetett tartalommal kapcsolatban az elírás és az árváltoztatás jogát fenntartjuk. A weboldal nem webshopként működik, termékkatalógusként üzemeltetett weboldal, célja a tájékoztatás és az árajánlatkérés felületének biztosítása.

 

Árak feltüntetése

A termékeknél feltüntetet árak tájékoztató jellegűek. Az árak egységárként, Forintban és Bruttó árként (27+% áfa tartalommal) kerülnek feltüntetésre.

A feltüntetett árakkal kapcsolatban az elírás és az árváltoztatás jogát fenntartjuk.

 

Hivatalos ár

A weboldalon feltüntetett árak nem minősülnek ajánlattételnek! Hivatalos árajánlatnak kizárólag az árajánlatké- résre válaszként megküldött sorszámozott cégszerű árajánlatunk tekinthető! A hivatalos árajánlatban szereplő termék ár eltérhet a weboldalon feltüntetett árnál!

 

Kedvezményes ár

Egyedi kedvezményes árakkal kapcsolatban fenntartjuk a döntés jogát annak odaítéléséről továbbá mértékéről. Amennyiben egyedi kedvezményes ár kerül meghatározásra, annak költségvonzata feltüntetésre kerül az árajánlatban.

 

Akciós ár

Az akciós árak kiajánlásának feltétele azok érvényességi határideje. Amennyiben a weboldalon akciós ár van feltüntetve, de a gyártói akció érvényessége már lejárt, nem áll módunkban az akciós árat biztosítani. Fentieknek megfelelően a weboldalon feltüntetett tartalommal kapcsolatban az elírás és az árváltoztatás jogát fenntartjuk továbbá, hivatalos árajánlatnak kizárólag az árajánlatkérésre válaszként megküldött sorszámozott cégszerű árajánlatunk tekinthető!


Panaszügyintézés és jogérvényesítési lehetőségek

 

A fogyasztó a termékkel vagy az Eladó tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait az alábbi elérhetősége- ken terjesztheti elő:

 

Telefon: +36 70 941 50 30

E-mail: panasz@wisol.hu

 

A fogyasztó szóban vagy írásban közölheti a vállalkozással a panaszát, amely a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az árufogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésé- vel közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozik.

 

A szóbeli panaszt a vállalkozás köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a fogyasztó a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példá- nyát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a fogyasztónak átadni. Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a fogyasztónak legkésőbb 30 napon belül - az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően - az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni. Egyebekben pedig az írásbeli panaszra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles eljárni.

 

Az írásbeli panaszt a vállalkozás - ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik - a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a vállalkozás köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 1. a fogyasztó neve, lakcíme,
 2. a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 3. a fogyasztó panaszának részletes leírása, a fogyasztó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizo- nyítékok jegyzéke,
 4. a vállalkozás nyilatkozata a fogyasztó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 5. a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásá- val közölt szóbeli panasz kivételével - a fogyasztó aláírása,
 6. a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 7. telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a pa- nasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell ter- jednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

 

Amennyiben az Eladó és a fogyasztó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a tárgyalások során nem ren- deződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a fogyasztó számára:

 

Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságoknál. Amennyiben a fogyasztó fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását köve- tően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelmi elsőfokú hatósági feladatokat a fogyasztó lakóhelye szerint illetékes járási hivatalok látják el, ezek listája itt található: http://jarasinfo.gov.hu/

 

Bírósági eljárás. Ügyfél jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

Tájékoztatjuk, hogy Ön velünk szemben fogyasztói panasszal élhet. Amennyiben az Ön fogyasztói panaszát eluta- sítjuk, úgy Ön jogosult az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes Békéltető Testülethez is fordulni: a békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkí- sérelje a vitás ügy rendezését. Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az illetékes testület helyett a fogyasztó kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes.

 

A vállalkozást a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

 

Ennek keretében fennáll a vállalkozásoknak a békéltető testület felhívására történő válaszirat megküldési kö- telezettsége, továbbá kötelezettségként kerül rögzítésre a békéltető testület előtti megjelenési kötelezett- ség („meghallgatáson egyezség létrehozatalára feljogosított személy részvételének biztosítása”).

 

Amennyiben a vállalkozás székhelye vagy telephelye nem a területileg illetékes békéltető testületet működtető kamara szerinti megyébe van bejegyezve, a vállalkozás együttműködési kötelezettsége a fogyasztó igényének megfelelő írásbeli egyezségkötés lehetőségének felajánlására terjed ki.

A fenti együttműködési kötelezettség megszegése esetén a fogyasztóvédelmi hatóság rendelkezik hatáskörrel, amely alapján a jogszabályváltozás következtében a vállalkozások jogsértő magatartása esetén kötelező bírság- kiszabás alkalmazandó, bírságtól való eltekintésre nincs lehetőség. A fogyasztóvédelemről szóló törvény mellett módosításra került a kis- és középvállalkozásokról szóló törvény vonatkozó rendelkezése is, így a kis- és középvál- lalkozások esetén sem mellőzhető majd a bírság kiszabása.

 

A bírság mértéke kis- és középvállalkozások esetén 15 ezer forinttól 500 ezer forintig terjedhet, míg a számviteli törvény hatálya alá tartozó, 100 millió forintot meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező, nem kis- és közép- vállalkozás esetén 15 ezer forinttól, a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, de legfeljebb 500 millió forintig terjedhet. A kötelező bírság bevezetésével a jogalkotó a békéltető testületekkel való együttműködés nyomatéko- sítását, illetve a vállalkozásoknak a békéltető testületi eljárásban való aktív részvételének biztosítását célozza.

 

A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése. A békéltető testü- let feladata, hogy megkísérelje a fogyasztói jogvita rendezése céljából egyezség létrehozását a felek között, ennek eredménytelensége esetén az ügyben döntést hoz a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében. A békéltető testület a fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a fogyasztót megillető jogokkal és a fogyasztót terhelő kötelezettségekkel kapcsolatban.

 

A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul. A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 1. a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 2. a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 3. ha a fogyasztó az illetékességet az illetékes békéltető testület helyett kérelmezett testület megjelölését,
 4. a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 5. a fogyasztó nyilatkozatát arról, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését
 6. a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem kezdeményez- te, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kére- lemelőterjesztésére nem került sor,
 7. a testület döntésére irányuló indítványt,
 8. a fogyasztó aláírását.
 9. A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a fo- gyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasítá- sáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

 

Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást. A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

A területileg illetékes Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36. Telefonszám: 06-72-507-154

Fax: 06-72-507-152

E-mail: abeck@pbkik.hu; mbonyar@pbkik.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Telefonszám: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu; mariann.matyus@bkmkik.hu Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefonszám: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: eva.toth@bmkik.hu

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám: 06-46-501-091; 06-46-501-870

Fax: 06-46-501-099

E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310.

Telefonszám: 06-1-488-2131

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12. Telefonszám: 06-62-554-250/118 Fax: 06-62-426-149

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám: 06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: fmkik@fmkik.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a. Telefonszám: 06-96-520-217

Fax: 06-96-520-218

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710

Fax: 06-52-500-720

E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: 06-36-429-612

Fax: 06-36-323-615

E-mail: hkik@hkik.hu

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 305-306.

Telefonszám: 06-56-510-621, 06-20-373-2570

Fax: 06-56-510-628

E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-027

Fax: 06-34-316-259

E-mail: szilvi@kemkik.hu

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület Cím: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.

Levelezési cím: 1364 Budapest, Pf.: 81

Telefonszám: 06-1-269-0703

Fax: 06-1-474-7921

E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u.6. Telefonszám: 06-82-501-026

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefonszám: 06-42-311-544

Fax: 06-42-311-750

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet Telefonszám: 06-74-411-661

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu

 

  Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Telefonszám: 06-94-312-356

Fax: 06-94-316-936

E-mail: vmkik@vmkik.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 116.

Telefonszám: 06-88-429-008

Fax: 06-88-412-150

E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

 

 

Online vitarendezési platform:

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehe- tőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitölté- sével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben.

Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét.

A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbíz- ni kívánt vitarendezési testületet.

Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU 

 

Szerzői jogok

 

A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szjt.) 1. § (1) bekezdése értelmében a weboldal szer- zői műnek minősül, így annak minden része szerzői jogi védelem alatt áll. Az Szjt. 16. § (1) bekezdése alapján tilos a weboldalon található grafikai és szoftveres megoldások, számítógépi programalkotások engedély nélküli felhasz- nálása, illetve bármely olyan alkalmazás használata, amellyel a weboldal, vagy annak bármely része módosítható. A weboldalról és annak adatbázisából bármilyen anyagot átvenni a jogtulajdonos írásos hozzájárulása esetén is csak a weboldalra való hivatkozással, forrás feltüntetésével lehet.

 

A Weboldal tartalmának valamint egyes részeinek fi    vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatá- sa magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.

 

A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Weboldal használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot az Ügyfélnek a Weboldal felületén szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Weboldal rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.

 

A jogtulajdonos: WISOL Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

Adószám: 25034242-2-41

Részleges érvénytelenség, magatartási kódex

 

Részleges érvénytelenség

Ha az ÁSZF valamely pontja jogilag hiányos vagy hatálytalan, attól még a szerződés további pontjai érvényben maradnak és a hatálytalan vagy hibás rész helyett a vonatkozó jogszabályok rendelkezései alkalmazandóak.

 

Magatartási kódex

 

Emberi jogok

A Társaság tiszteletben tartja minden olyan személy emberi méltóságát és jogait, akivel a Társaság és munkavál- lalói munka közben kapcsolatba lépnek, ideértve a Társaság saját munkavállalóit is, és semmilyen módon nem okozza vagy járul hozzá az emberi jogok megsértéséhez vagy megkerüléséhez.

A munkavállalók minden tevékenységük során tisztelettudóan lépnek fel, és mindenkit kellő figyelemmel, méltó- ságát tiszteletben tartva kezelnek. Az erőszak és a fenyegető magatartás nem megengedett.

A Wisol Kft. és munkatársai fenntartják maguknak a jogot, hogy amennyiben az ügyfél nem tisztelettudóan lép fel, a Wisol Kft. munkatársait nem méltóságukban tiszteletben tartva kezelnek. Erőszakos és a fenyegető magatartás tanúsítanak, a Wisol Kft. munkatársai megtagadják az ajánlatadást továbbá akár a megrendelés teljesítését, fenti okokból meghiúsuló teljesítésből adódó kártérítési igénnyel az ügyfél nem élhet.

 

Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás

A Társaság a foglalkoztatás minden területén egyenlő esélyeket biztosít, és semmilyen jogszerűtlen hátrányos megkülönböztetést és zaklatást nem tűr el. Tilos mind a közvetlen, mind a közvetett hátrányos megkülönböztetés faji hovatartozás, bőrszín, nem, szexuális irányultság, életkor, fogyatékosság, nyelv, vallás, érdekképviselethez való tartozás, politikai vagy más vélemény, nemzetiséghez való tartozás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, születési vagy más jellemző alapján.

A munkavállalók kötelesek tartózkodni a hátrányos megkülönböztetés bármely megnyilvánulási formájától.

Fentieket az Wisol Kft. ügyfeleiktől is elvárják, amennyiben az ügyfél a Hátrányos megkülönböztetés és zaklatás szabályait nem tartja be a Wisol Kft. és munkatársai fenntartják maguknak a jogot , hogy megtagadják az ajánla- tadást továbbá akár a megrendelés teljesítését, fenti okokból meghiúsuló teljesítésből adódó kártérítési igénnyel az ügyfél nem élhet.

 

A digitális adattartalom működése, műszaki védelmi intézkedések

A weboldalon megjelenő adatokat szolgáltató szerverek elérhetősége évi 99,9% feletti. Rendszeresen mentés ké- szül a teljes adattartalomról, így probléma esetén az eredeti adattartalom visszaállítható. A weboldalon megjele- nő adatokat MSSQL és MySQL adatbázisban tároljuk. Az érzékeny adatok megfelelő erősségű titkosítással vannak tárolva, kódolásukhoz processzorba épített hardveres támogatást használunk.

 

A termékek lényeges tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatás

A honlapon a megvásárolható termékek lényeges tulajdonságairól az egyes termékeknél szereplő leírásokban adunk tájékoztatást. A termékoldalon található adatok tájékoztató jellegűek! A képek esetenként illusztrációk, a színek nem mindig felelnek meg a valóságnak!

Minden esetben javasoljuk a termékek megtekintését bemutatótermünkben! Színes termék esetén minden eset- ben kérjen bővebb tájékoztatást, ha a színmegjelölés nem egyértelmű az ön számára!

Fentiekből adódóan, a megrendelő köteles körültekintően eljárni,ezáltal, megrendelés leadásával egy időben ezen tájékozódási felelősségét a megrendelő elfogadja azaz kártérítési igényt, továbbá kötbért nem érvényesíthet!

 

A megrendelést csak abban az esetben fogadjuk el, ha az ügyféltől a megrendeléshez szükséges valamennyi ada- tot maradéktalanul megkapunk. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Megrendelés

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áru termékszámát, megnevezését, színét, mennyiségét, valamint a szállítás módját, pontos címét, várható időpontját (saját szállítás, vagy a Gyártótól igényelt szállítás).

 

Az interneten és katalógusban szereplő színek, fotók csak tájékoztató jellegűek, nyomdai okok miatt színük eltér- het a valódi színtől. Ezért katalógusból vagy interneten lévő fotó alapján történő rendelés esetén az ebből adódó színeltérésre, felületstruktúrájára vonatkozó reklamációt elfogadni nem áll módunkban.

 

Az adatbeviteli hibák javítása - Felelősség a megadott adatok valóságáért

 

Önnek a megrendelés során a megrendelés véglegesítése előtt folyamatosan lehetősége van az Ön által bevitt adatok módosítására.

Felhívjuk a figyelmét, hogy az Ön felelőssége, hogy az Ön által megadott adatok pontosan kerüljenek bevitelre, hiszen az Ön által megadott adatok alapján kerül számlázásra, illetve szállításra a termék. Ön a megrendelésével tudomásul veszi, hogy az Eladó jogosult az Ön hibás adatbeviteléből, a pontatlanul megadott adatokból eredő minden kárát és költségét Önre hárítani. Az Eladó a pontatlan adatbevitel alapján történő teljesítésért felelősségét kizárja. Felhívjuk a figyelmét arra, hogy a rosszul megadott e-mail cím vagy a postafiókhoz tartozó tárhely telített- sége a visszaigazolás kézbesítésének hiányát eredményezheti és meggátolhatja a szerződés létrejöttét.

 

 

Eljárás hibás ár esetén

 

Előfodulhat, hogy – pl. technikai hiba miatt - hibás ár szerepel a honlapon. Hibás ár esetén a megrendelést (az Ön ajánlatát) a hibás áron nem áll módunkban elfogadni, és nem vagyunk kötelesek a terméket hibás áron értékesí- teni. Hibás áron történő ajánlattétel esetén nem jön létre szerződés közöttünk.

Hivatalos árajánlatnak kizárólag az árajánlatkérésre válaszként megküldött sorszámozott cégszerű árajánlatunk tekinthető! A hivatalos árajánlatban szereplő termék ár eltérhet a weboldalon feltüntetett árnál!

 

 

A honlap használata

A honlap termékbemutatási, és online árajánlatkérési lehetőséget biztosít a Felhasználók számára. A honlapon a Felhasználó menüpontok segítségével böngészhet. A termékek kategóriarendszerbe sorolva találhatók meg.

Weblapon lehetőség van kulcsszó alapján terméket keresni. A keresési feltételeknek megfelelő termék találatok a kategóriákhoz hasonlóan listaszerűen jelennek meg.

 

Weboldalunk nem webshopként működik, webkatalógust üzemeltetünk! Weboldalról közvetlenül megrendelést leadni nem lehet, minden esetben egyedi árajánlatot készítünk. A kívánt termékre kattintva tud árajánlatot kérni! Kérjük, a szükséges adatmezőket mindenképpen pontosan töltse ki! Tételes árajánlatunkat válaszban küldjük meg önnek PDF formátumban.

 

 

 A rendelés véglegesítése (ajánlattétel)

 

Árajánlatkérés menete

 

Weboldalunk nem webshopként működik, webkatalógust üzemeltetünk! Weboldalról közvetlenül megrendelést leadni nem lehet, minden esetben egyedi árajánlatot készítünk. A kívánt termékre kattintva tud árajánlatot kérni! Kérjük, a szükséges adatmezőket mindenképpen pontosan töltse ki! Tételes árajánlatunkat válaszban küldjük meg önnek PDF formátumban.

 

Árajánlatkérés elkészítésének ideje

 

A beérkező árajánlatkéréseket 24 -48 órán belül dolgozzuk fel. Előfordulhat, hogy egy árajánlatkérés elkészítése több időt vesz igénybe (komplexvitásából, több gyártóval történő egyeztetés, fuvarszervezőkkel történő egyeztetésből adódóan).

 

Sürgős ajánlatkérés esetén kérjük, az ajánlatban tüntesse fel az S.O.S. feliratot, és szükségszerűen előre vesszük az ajánlat feldolgozását!

 

Amennyiben az ajánlatkérő adatlapot hiányosan tölti ki, vagy nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, továbbá ha az ajánlatkérés tartalma nem egyértelmű, nem áll módunkban ajánlatot készíteni.

 

Fenntartjuk a jogot, hogy a hiányosan, vagy értelmezhetetlen árajánlatokra ne válaszoljunk. Az ajánlatkérő felelőssége, hogy helyesen megadja például elérhetőségeit, a szállítási címet, a szükséges mennyiségeket.

Az érdeklődő ajánlatkérése nem kötelez minket ajánlatadásra. Amennyiben 48 órán belül nem reagálunk az ajánlatkérésére, akkor az számunkra érdektelen ( pl.: túl kicsi a mennyiség nem éri el a minimum rendelhető mennyiséget , túl nagy szállítási költség )

 

Árajánlat tartalma

 

Árajánlatunk minden költséget tételesen tartalmaz rejtett költségek nélkül! Formátuma PDF. dokumentum! Amennyiben nem tudja megnyitni kérjük válasz e-malben jelezze! Az árajánlatunk sorszá- mozott, minden egyeztetés ezen sorszám hivatkozásával történik!

 

Árajánlatkérés elkészítésének ideje

A beérkező árajánlatkéréseket 24 -48 órán belül dolgozzuk fel. Előfordulhat, hogy egy árajánlatkérés elkészítése több időt vesz igénybe (komplexvitásából, több gyártóval történő egyeztetés, fuvarszervezőkkel történő egyeztetésből adódóan).

Sürgős ajánlatkérés esetén kérjük, az ajánlatban tüntesse fel az S.O.S. feliratot, és szükségszerűen előre vesszük az ajánlat feldolgozását!

 

Árajánlat tartalma

Árajánlatunk minden költséget tételesen tartalmaz rejtett költségek nélkül! Formátuma PDF. dokumentum! Amennyiben nem tudja megnyitni kérjük válasz e-malban jelezze! Az árajánlatunk sorszámozott, minden egyez- tetés ezen sorszám hivatkozásával történik!

 

Árajánlat érvényessége

Árajánlatunk jobb felső része tartalmazz az ajánlat érvényességét. Az érvényesség lejárata után, az ajánlatban foglaltak alapján nem tud megrendelést leadni, új árajánlatot kell kérnie. Érvényességi határidőn belül, az árajánlatunk ajánlatnak minősül, tehát bármikor leadható megrendelés az ajánlat tartalmára. Az árak Forintban kerülnek feltüntetésre.

 

Árajánlattal kapcsolatos kérdések

Árajánlattal kapcsolatos kérdéseit telefonon, e-mailben vagy előre egyeztetett időpontban, bemutatótermünk- ben teheti fel.

 

Elírás joga

Az árajánlat tartalmával, továbbá a feltüntetett árakkal kapcsolatban az elírás jogát fenntartjuk.

 

Fontos:

Amennyiben az ajánlatkérő adatlapot hiányosan tölti ki, vagy nem a valóságnak megfelelő adatokat ad meg, továbbá ha az ajánlatkérés tartalma nem egyértelmű, nem áll módunkban ajánlatot készíteni.

 
Rendelés feldolgozása, a szerződés létrejötte

Megrendelést e-mailben vagy előre egyeztetett időpontban, bemutatótermünkben személyesen tudunk fogadni, sorszámozott, tételes árajánlatunk alapján, árajánlat érvényességi határidejét figyelembe véve. Telefonon, postai úton, faxon nem fogadunk be megrendelést.

 

Megrendelés menete

 • Ügyfél: Árajánlatkérés weboldalunkról
 • Wisol: Sorszámozott árajánlat megküldése
 • Ügyfél - Wisol: Egyeztetés, raktárkészletről, szállítási határidőről
 • Ügyfél: Sorszámozott árajánlat visszaigazolása e-mailben
 • Ügyfél - Wisol: Fizetési lehetőségek egyeztetése
 • Wisol: Megrendelés visszaigazolás megküldése részünkről e-mailben
 • Wisol: Gyártás/szállítás szervezése

 

Fontos:

Az ügyfél részéről törtémő árajánlat visszaigazolás azaz megrendelése csak abban az esetben tekitnhető befogadott megerndelésnek részünkről, amennyiben Cégszerű , sorszámozott, Megrendelés visszaigazolásban azt visszaigazoljuk. Amennyiben ilyen visszaigazolást nem küldünk válaszban az ügyfél részére, az ügyfél megrendelése nem minősül befogadott megrendelésnek, azaz teljesítési kötekezettség nem terhel minket, ebből adódó kártérítési igénnyel az ügyfél nem élhet!  

 

Megrendelés módosítása

Megrendelés előtt a sorszámozott árajánlat tetszőlegesen módosítható. Árajánlat esetén, új sorszámmal kerül kiküldésre a módosítás.

Folyamatban lévő megrendelés módosítható, attól függően, hogy a megrendelés melyik fázisban van:

 • Ha a megrendelést még nincs szállítás alatt a megrendelés szabadon módosítható.
 • Ha a megrendelést már szállítás alatt van, a megrendelés már nem módosítható, azaz igen, de ennek többletkölt- ségeit meg kell fizetnie a megrendelőnek, mely költségekről írásos tájékoztatást adunk. (e-mailben)
 • Ha olyan megrendelés módosításáról van szó, mely egyedileg került gyártásba, vagy egyedi csomagolást (pl.. raklapbontást igényel) és e feladatokat már elvégezte a gyártó, de még nincs szállítás alatt, ennek költségeit áthá- ríthatja a megrendelőre. Minden ilyen esetben írásban történő tájékoztatást adunk, ha a megrendelés módosítása plusz költségekkel jár. Ha ilyen tájékoztatást nem kap a megrendelő, a megrendelés módosítása ilyen jellegű plusz költségeket nem tartalmazhat.

Szállítás alatt lévő termék: A termék kiszállítása már folyamatban van, tehát útban van a kiszállítási címre.

 

Kiszállítási / szállítási határidő

A kiszállítás típusát (futárszolgálat, gyártói kiszállítás, ütemezett kiszállítás, darus kiszállítás, daru nélküli kiszállítás) figyelembe véve, a kiszállítás időtartamát napra pontosan, de napszakra tudjuk csak megadni. (pl.: korareggel, délelőtt, délután, késő délután). Pontos időpontra (pl.: 10.00 órára kérem a kiszállítást) nem kérhető kiszállítási időpont. A szállítást végző gépjárművek menetideje nagyban függ a forgalomtól (pl.: baleset van és kerülnie kell a szállítást végző gépjárműnek), a megtett távolságtól, továbbá attól, hogy a telephelyen milyen gyorsan tudják megrakodni.

A megadott és visszaigazolt kiszállítási időpontok eseten 72 óra póthatáridőt tartunk fenn, előre nem látható baleset, műszaki problémákból adódóan. Megrendelés esetén a megrendelőnek ezzel a kiszállítási póthatáridő számolnia kell, a megrendelés leadásával egy időben ezen póthatáridőt a megrendelő elfogadja azaz kártérítési igényt, kötbért a póthatáridőn belül nem érvényesíthet!

 

FONTOS:

Gyártásra váró termékek esetén, a gyártó 2 hetes póthatáridőt köthet ki. Amennyiben a gyártó műszaki problémából adódóan a terméket nem tudja legyártani, a teljesítés meghiúsulását Vis majornak kell tekinteni,  azaz a megrendelés teljesítését jogunkban áll visszamondani. Ebben az esetben a megrendelő kártésítési igényéről, az ÁSZF elfogadásával egy időebn lemond ( ÁSZF elfogadásának minősül, az árajánlatunk elfogadása) , továbbá a befizetett előleg teljes összege 7 munkanapos határidővel visszafieztésre kerül a részére, vagy kiváltó terméket választhat, melynek esetleges vételár különbözetét köteles megfizetni.

 

Termékek megtekintése megrendelés előtt

Termékegyeztetés azt jelenti, hogy az árajánlaton feltüntetett ügyfélszolgálati telefonszámon vagy központi ér- tékesítési e-mail címünkön egyeztetésre kerül, hogy a megtekinteni kívánt termék típusa, színe megtalálható-e a Bemutatótermünkben. Mivel közel 4000 terméket forgalmazunk, így nincs minden termék kiállítva.

Ha megtekinthető, csak időpontot kell foglalnia, ha nem lenne kiállítva a kívánt termék, egyeztetést követően tud- juk biztosítani a termékmintát. Termékmegtekintés csak időpontfoglalással lehetséges!

 

Megrendeléssel kapcsolatos további fontos információk

A weboldalon megjelentetett termékképek helyenként csak illusztrációk, azok a valóságtól eltérhetnek. Minden esetben javasoljuk a termékek megtekintését bemutatótermünkben! Színes termék esetén minden esetben kér- jen bővebb tájékoztatást, ha a színmegjelölés nem egyértelmű az ön számára!

 

A megrendelést csak abban az esetben fogadjuk el, ha az ügyféltől a megrendeléshez szükséges valamennyi ada- tot maradéktalanul megkapunk. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

 

Megrendelés véglegesítése

Sorszámozott árajánlatunk alapján megküldött megrendelés csak abban az esetben érvényes, ha azt sorszámo- zott Megrendelés visszaigazolással visszaigazoljuk. Ha e sorszámozott visszaigazolásra nem kerül sor, a megkül- dött megrendelést nem tudjuk befogadni!

Az érvényes megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvé- nek rendelkezéseit.

 

 

Fizetésimódok 

Banki átutalással

Banki előre utalásos fizetési módra  cégszerűen megküldött sorszámozott díjbekérő alapján van lehetőség.

NAV regisztrált elektronikus számlázó programmal dolgozunk. Megrendelést követően, banki átutalásos fizetési mód esetén, cégszerű sorszámozott Díjbekérőt (PRO FORMA) küldünk e-mailben. Utalásnál a köz- lemény rovatba, a díjbekérő sorszámát kérjük feltüntetni.

 

Készpénzes fizetés

Készpénzes fizetési módra, központi irodánkban van lehetőség (1131 Budapest, Mosoly u. 42. )

A nagyszámú megkeresésnek köszönhetően, bemutatótermünkben nincs mód általános ügyfélfogadásra. Megrendelés egyeztetésre és készpénzes befizetésre előre egyeztetett időpontban, időpont foglalás alapján központi irodánkban van lehetőség.

 

Bankkártyás fizetés

Weboldalon Online bankkártyás fizetésre nincs lehetőség, mivel a weboldalunk nem webshopként ( azaz weboldalról közvetlenül megrendelést leadni nem lehet), hanem webkatalógusként üzemel. Irodánkban / Bemutatótermünkben személyes bankkártyás fizetési módra nincs lehetőség.

 

Átvételi és szállítási módok, díjak

A termékek szállítási díjai: ingyenes, fix, vagy egyedi díjban kerülnek meghatározásra. Minden esetben egyedi fuvardíj árajánlatot adunk. A szállítási díjjal kapcsolatos információk minden esetben feltüntetésre kerülnek, az ajánlatnak minősülő sorszámozott árajánlatukban! Amennyiben a szállításnak díja van: A szállítás díja függ a raklapszámtól, a termék összsúlyától és a leszállítási távolságtól.

 

Szállítási terület

Budapest - Pest megye - Országos kiszállítás

 

Szállítási módok

 • Futárszolgálat
 • Daru nélküli teherautó (ponyvás, nyitott, dobozos)
 • Darus teherautó

 

Rakodás:

Darus autó esetén: Darus autó esetén, az autón található emelődaruval a termékeket bedaruzzák önnek, akár kerítésen átemelve.

 

Daru nélküli autó esetén: Daru nélküli gépjárművel történő szállítás esetén, a megrendelőnek kell biztosítania a leszedést.

 

Szállítási díj

A szállítás díja függ a raklapszámtól, a termék összsúlyától és a leszállítási távolságtól. Minden esetben egyedi fuvardíj árajánlatot adunk. Előfordulnak olyan szerződött fuvarozó cégek, akik igen alacsony fix tarifával dolgoznak, de az is előfordulhat, hogy belföldi fuvarszervezőkkel megversenyeztetjük a szállítási díjat és természetesen a legkedvezőbbet ajánljuk ki az ügyfélnek.

 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt termékkel egyidejűleg a termék kiszállítását is megrendeli azt köteles megfizetni. A szállítási díj költségéről és annak fizetési módjáról a szolgáltató (a Wisol weboldal üzemeltetője a Wisol Kft.) a megrendelőt a megrendelést megelőzően árajánlat formájában tájékoztat- ja, és a megrendeléssel egyidejűleg a megrendelő tudomásul veszi, hogy a termék árán kívül köteles a kiszállítás díját is megfizetni.

 

Gyűjtőfuvarok szervezése: Kis mennyiségű megrendelések esetén kedvező gyűjtőfuvarokat szervezünk.

 

Személyes átvétel

Termékfüggő annak a lehetősége, hogy irodánkban átvehető legyen. Méret és súlyfüggő az átvétel lehetősége. Amennyiben ezen átvételi lehetőséggel szeretne élni, kérjük, jelezze az árajánlatkérésében és megvizsgáljuk meg tudjuk-e oldani.

 

Telephelyi átvétel

Bizonyos termékeket a gyártók telephelyeiről, és egyéb telephelyek raktárkészleteiből szállítjuk ki. Bemutató- termünkben nem tarunk megvásárolható termékeket, csupán megtekinteni lehet azokat. Többnyire szállítással dolgozunk, de bizonyos esetekben megszervezhető a telephelyi átvétel (termékfüggő).

 

Általánosságban elmondható, nálunk nincs telephelyi átvétel! Nem „Tüzép telep” vagyunk, hanem online kereskedők, többnyire gyártói telephelyekkel dolgozunk együtt, ebből adódóan munkavédelmi okokból gyártói telephelyen termék átvételt nem tudunk megszervezni!

 

Többnyire telephelyi átvételre nincs lehetőség! Egyes gyártói telephelyekre munkavédelmi okokból nem lehet vásárlóként bemenni. Tehát ez azt is jelenti, hogy ha 1-2 db termékkel kevesebb a megrendelés, pótlás csak kiszállítási díj megfizetésével lehetséges! Ezt mindenképpen kérjük figyelembe venni a megrendelés leadása- kor! Amennyiben megszervezhető a telephelyi átvétel, annak folyamatát lentebb részletezzük.

 

Telephelyi átvétel menete

 

Az alábbi ügymenettől nem tudunk eltekinteni, átvétel csak előre fizetéssel történik, telephelyeken nem lehet fizetni. A teljes ügymenet akár 2-4 óra alatt is lebonyolítható!

 • Első lépés egy árajánlat kérése a weboldalunkról
 • Kiküldjük e-mailben az árajánlatunkat
 • Az árajánlat alapján megtörténik a megrendelés visszaigazolás
 • Küldünk egy cégszerű díjbekérőt
 • Utalással megtörténik az előre utalás (vagy az irodánkban előre egyeztetett időpontban a készpénzes kifize- tés)
 • Adunk egy telephelyi sorszámot, és a telephely címét ahol át lehet venni a terméket
 • Telephelyi sorszámmal megtörténik a termék átvétele

 

Mi a teendő, ha kevés lett a megrendelt anyag mennyisége, és pótlásra van szüksége:

FONTOS:

Minden esetben célszerű tartalékmennyiséggel számolni egy megrendelés esetén! Eleve 3% töréskár előfordulhat a szállítás során, mely töréskárt nem térítjük meg, továbbá csereterméket sem biztosítunk a törésjár mennyiségéig!   Mivel a WISOL Onlin kereskedő, nem padig klasszikus TÜZÉP TELEP , így nálunk a pótláshoz szükséges termékek átvétele vagy házhozszállítása plusz költségbe kerül!

 

Pótlási lehetőségek

 • Kiszállítással kivisszük a pótlás mennyiségét (külön árajánlatot készítünk rá)

 

 • Amennyiben megszervezhető a telephelyi átvétel, telephelyi átvétellel ( a megrendelő szervezésében történő szállítással , melynek költsége a megrendelőt terheli ) lehetőség nyílik a pótlási mennyiség átvételére. Ennek megszervezése akár több napot is igénybe vehet.

 

 • Heti rendszerességgel jár egy 1,5 tonnás autónk a telephelyek és a bemutatóterem között, a szükséges mennyiséget behozzuk az irodánkhoz, és itt át lehet venni előre megszervezett időpontban A termék beérkezése időt vesz igénybe, kérjük, időben jelezzék a szükséges mennyiséget a pótlási meny- nyiség beérkezési határidejéből adódóan megrendelés esetén a megrendelőnek ezzel a kiszállítási pótha- táridő számolnia kell, a megrendelés leadásával egy időben ezen póthatáridőt a megrendelő elfogadja azaz kártérítési igényt, kötbért a póthatáridőn belül nem érvényesíthet!

Behajtási engedély:

 

A behajtási engedély megkérésének terhe és díja minden esetben a megrendelőt terheli! Behajtási engedély hiánya esetén az ebből származó kár megtérítését a megrendelő köteles megtéríteni!  FONTOS:  A megrendelő felelőssége, hogy a megrendelés leadésa (árajánlatunk visszaigazolása) előtt, tájékozódjon, hogy a szállítási címre szükség van-e behajtési engedélyre, milyen gépjárművel lehet behajtani, illetve szükség van-e átrakodásra melynek díja 8.000 Ft + Áfa / átrakodás,  és a behajtási engedélynek mekkora a várható költség vonzata. Amennyiben a fentiekből adódóan meghiúsul a megrendelés teljesítése, ( azaz a megrendelő lemondja a megrendelését, mivel túl magas lenne a szállítás és a behajtási engedély költsége ) , az esetleges kifizetett előleg 14 napon belül  visszafizetésre kerül a megrendelő részére, de jogunkban áll a megrendelés összköltségének 5%-t levonni, meghiósulási kötbér címen.  

 

 

Teljesítési és szállítási határidő 

 

Azonnali szállítás

Amennyiben a termék raktárkészletről elérhető, akár 24-48 órán belül fuvarba tudjuk szervezni, ennek egyik feltéte- le a szabad szállítói kapacitás, továbbá gyártó és telephely függő mennyi a megrendelés átfutási ideje. Az áraján- lat kiküldését követően, telefonos ügyfélszolgálatunkkal tudja egyeztetni a szállítási határidőt (akár a másnapi kiszállítást), melyet vevői megrendelés formájában igazolunk vissza.

 

Ütemezett szállítás

Ütemezett szállítás esetén, a megrendelőnek módja nyílik arra, hogy előre egyeztetett hétre, napra, időpontra kérje a kiszállítást.

 

Gyártásból történő szállítás

Olyan termékek esetén, melyek nincsenek készleten és gyártásba kell szervezni, a termék készre jelentését több- nyire hétre kerekítve (pl.: 40 hét) szokta megadni a gyártó. A kiszállítás pontosítása a készre jelentést megelőző héten, vagy a termék elkészülésének hetén egyeztetjük

 

A Gyártó a megadott szállítási határidőket mód és lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor a Vevőt 8 napos póthatáridő kitűzése és eredménytelen eltelte után megilleti a szerződéstől való elállás joga. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítésének jogáról.

 

FONTOS:

Gyártásra váró termékek esetén, a gyártó 2 hetes póthatáridőt köthet ki. Amennyiben a gyártó műszaki problémából adódóan a terméket nem tudja legyártani, a teljesítés meghiúsulását Vis majornak kell tekinteni,  azaz a megrendelés teljesítését jogunkban áll visszamondani. Ebben az esetben a megrendelő kártésítési igényéről, az ÁSZF elfogadásával egy időebn lemond ( ÁSZF elfogadásának minősül, az árajánlatunk elfogadása) , továbbá a befizetett előleg teljes összege 14 napos határidővel visszafieztésre kerül a részére, vagy kiváltó terméket választhat, melynek esetleges vételár különbözetét köteles megfizetni.

 

Amennyiben a termékek Szerződés szerinti határidőben történő kiszolgálása a Vevő miatt hiúsul meg, a Gyár- tónak jogában áll az árut a Vevő költségére és veszélyére raktározni, az áru értékét leszámlázni, és a számlát a Szerződés szerinti esedékességgel érvényesíteni, vagy a Szerződéstől 30 nap elteltével elállni, és az árut másnak eladni.

 

Gyártási idő

A gyártó a gyártási határidő megadása mellet 2 hetes póthatáridőt szabhat meg, amennyiben e hatá- ridőn belül a termék legyártása nem történik meg, akkor a Vevőt megilleti a szerződéstől való elállás joga. A Vevő ebben az esetre lemond a kártérítési igényéről, kötbért nem érvényesíthet!

 

Gyártói szállítás

Olyan termékek esetén, melyek kiszállítását a gyártó szervezi, a megrendelő által megadott elérhetőségein a megrendelővel a gyártó logisztikai munkatársai egyeztetik a leszállítás időpontját.

 

Kiszállítás időpontja

Futárszolgálat esetén, a futár telefonon értesíti a vevőt az érkezés napjáról és napszakáról. (pl.: délelőtt, délután, 10.00 - 14.00 óra között)

Pontos kiszállítási időpont (pl.: csütörtök 11.00 órára kérem) nem kérhető, azaz nem is tudunk adni! A kiszállítás időpontja, egyértelműen többek között forgalomfüggő. Kiszállítási időpontnak napszakot tudunk meghatározni.

 

Gyűjtőfuvar szervezése

Kis mennyiségű megrendelések esetén (amennyiben nem futárszolgálat, vagy gyártói kiszállításban kerül fuvar- szervezésre) kedvezményes díjú gyűjtőfuvarokat szervezünk.

Gyűjtőfuvar esetén, az árajánlatban a fuvar típusa feltüntetésre kerül. Gyűjtőfuvar díja függ a raklapok számától, a megtett kilométertől, a termékek súlyától. Gyűjtőfuvar esetén, a megrendelőnek kell alkalmazkodnia a szállítá- si időponthoz, mivel gyűjtőfuvar esetén akár 2-3 szállítási címet is egybe kell szervezni.

Amennyiben a megrendelő /vevő nem tudja fogadni a termékeket a megadott időpontban, fenntartjuk a jogot, hogy elálljunk a megrendelés teljesítésétől!

 

Bemutatótermi beszállítás

Maximum 1,5 t súlyig kérhető telephelyről a bemutatórémünkbe történő beszállítás előre megszervezett idő- pontra. A terméket a megrendelőnek / vevőnek át kell vennie, a ki és átrakodást a megrendelőnek / vevőnek kell megszerveznie.

 

Bemutatótermi beszállítás esetén, a megrendelőnek kell alkalmazkodnia a szállítási időponthoz. Amennyiben

a megrendelő /vevő nem tudja megszervezni a termékek átvételét a megadott időpontban, fenntartjuk a jogot, hogy elálljunk a megrendelés teljesítésétől!

 

Tulajdonjog fenntartása

 

A Wisol Kft. által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó, Kereskedő tulajdonában maradnak. A 30 napot meghaladó fizetési késedelem, illetve a Vevő elleni csőd- , vagy felszámolási eljárás esetén a Wisol Kft- nek jogában áll a tulajdonában álló árut elhozni a Vevőtől, és értékesíteni azt. A továbbértékesítésből adódó alacsonyabb árbevétel, valamint a vissza-, illetve továbbszállítás költségei is a Vevőt terhelik.

 

 

Termékek átvétele

 

A Vevő / Megrendelő a megrendelt áru átvételekor köteles a termék mennyiségét, színét, minőségét ellenőrizni, tehát a termék átvételét mennyiségileg és minőségileg a Vevőnek, vagy megbízottjának átvételkor ellenőriznie kell, melyet a szállítólevél aláírásával igazol. Ha átvételkor nem jelzi az észlelhető eltéréseket (szín, mennyiség, sérülés, minőségi hiba), az értékesítő továbbá a Gyártó csak az átvételkor nem észlelhető rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal.

Az átvételi ellenőrzés alapján hibásnak ítélt árut Vevő nem építheti be, nem használhatja eltérő rendelte- téssel, ellenkező esetben reklamációs jogosultsága megszűnik, továbbá kártérítési igénnyel nem élhet!

 

Amennyiben a megrendeléstől eltérést tapasztal, azt rögzítenie kell a szállítólevélen! Átvétel utáni reklamációt 3 napon belül írásban kell közölni az eladóval. E határidőn túl az eladó és a Gyártó csak az átvételkor nem észlelhe- tő rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal, amennyiben azok gyártási hibára vezethetők vissza. Betontermékek, burkolatok esetén a színeltérésre, mészkivirágzásra minőségi kifogás nem alapozható.

Gyártó szavatolja, hogy termékeinek műszaki jellemzői, és minőségi követelményei a törvényes és az érvényes nemzeti szabványoknak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelnek.

Töréskárt az értékesítő és a gyártó 3% alatti mérték esetén nem térít meg.

 

 

Visszáru és annak megtérítése

Alapesetben a vevő megrendelése alapján többletként szállított árut a Wisol Kft. nem vesz vissza.

Egyedi elbírálás alapján , egyeztetés után és csak akkor veszi vissza, ha az áru sértetlen és még eredeti gyári cso- magolásban van (bontatlan egész raklap).

 

A visszaszállításkor mellékelni kell a tétel számla másolatát is. A Gyártó az általa nem kifogásolt visszárut bon- tatlan csomagolásban, 20 % stornó díj levonásával, illetve a Gyártó telephelyére történő visszaszállítási költség levonása után írja jóvá.

 

A Gyártó semmiféle lerakás folyamán keletkezett bontott, törött, vágott, ömlesztett, darabos árut nem vesz visz- sza és nem térít meg, továbbá Zsákos árut a Gyártó nem vásárol vissza. A Leier gyártó nem vásárol vissza és nem cserél terméket!

 

Hibás termék

A Vevő / Megrendelő a megrendelt áru átvételekor köteles a termék mennyiségét, színét, minőségét elle- nőrizni, tehát a termék átvételét mennyiségileg és minőségileg a Vevőnek, vagy megbízottjának átvétel- kor ellenőriznie kell, melyet a szállítólevél aláírásával igazol.

 

Ha átvételkor nem jelzi az észlelhető eltéréseket (pl.: szín, mennyiség, sérülés, minőségi hiba) , az értékesítő to- vábbá a Gyártó csak az átvételkor nem észlelhető rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal.

Az átvételi ellenőrzés alapján hibásnak ítélt árut Vevő nem építheti be (a térkő felszedését és visszarakás költségét a gyártó nem vállalja, ilyen jellegű kártérítési igény nem érvényesíthető! ) nem használhatja eltérő rendeltetéssel, ellenkező esetben reklamációs jogosultsága megszűnik.

Amennyiben a megrendeléstől eltérést tapasztal, azt rögzítenie kell a szállítólevélen! Átvétel utáni reklamációt 3 napon belül írásban kell közölni az eladóval, fotókkal, számlával mellékelve. Cseregaranciát csak a még nem be- épített termékre lehet érvényesíteni.

E határidőn túl az eladó és a Gyártó csak az átvételkor nem észlelhető rejtett hibás termékek esetén foglalkozik minőségi kifogásokkal, amennyiben azok gyártási hibára vezethetők vissza. Betontermékek, burkolatok esetén a színeltérésre, mészkivirágzásra minőségi kifogás nem alapozható.

Eladó szavatolja, hogy termékeinek műszaki jellemzői, és minőségi követelményei a törvényes és az érvényes nemzeti szabványoknak, a vonatkozó jogszabályoknak és előírásoknak megfelelnek.

 

Töréskárt az értékesítő és a gyártó 3% alatti mérték esetén nem térít meg.

 

A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján támaszthat.

A termékek felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes ada- lékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerülhe- tetlenek. A kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában ki van téve. Különböző kiter- jedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért ez nem képezheti a minőségi reklamáció alapját. Az időjárás, az esővíz oldja a kálcium karbonátot, az igénybevétel során elkerülhetet- len természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A kereskedelemben kapható mész- és cement- fályol eltávolító segítségével kézileg is eltávolíthatók a mészkivirágzások. Vigyázat: a szín ez által megváltozhat.

 

  

Kivitelezői felelősség

A kivitelezést minden esetben javasoljuk dokumentálni. Kivitelező esetén (szerződés, építési napló), házilagos ki- vitelezés estén (építési napló). Ugyanis a kivitelezői felelősség egy térburkolat elkészítésénél lényeges szempont. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics vagy zúzalék ágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Szakszerűtlen kivitelezésből adódó károkat nem áll módunkban megtéríteni!

 

Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok különbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Szí- neltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia.

 

Melírozott térkövek: Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem teljes burkolt felületen jelentkezik. A fektetés során, amennyiben 1 raklapnál több kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és színek miatt) a köveket több raklapról keverve kell rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín és felületbeli kü- lönbségek hatása. Különösen érvényes ez színátmenetes kövek esetén.

 

Antikolt térkövek: Antikolt termékeknél az antikolás, koptatás, letöredezettség nagysága nem befolyásolható. A töréshelyeken a beton alapanyag részei is láthatóvá válnak. Koptatás miatt színe eltérhet a nem antikolt kövektől. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékek tudatos jellemzői ezek, nem képezhetik a minőségi kifogás alapját.

 

Big-Bag zsákos termékek: A Big Bag zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a koptatás során keletkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállí- tólevélen szerepel. A szállításkor látható a mesterséges öregbítés során keletkező porréteg, karcolás a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik. Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a le- szállított termék kinézete, színe eltérhet a mintakertben, mintatáblán régóta kihelyezett kövek felületétől, színétől és kinézetétől.

 

Térkövek és lapok csak megfelelő fugatávolság betartásával rakhatók, (Lásd gyártók ajánlását katalógusokban) zártfugával nem szabad burkolni.

 

Gyártói tájékoztatók: Szakember bevonása bélül végzett kivitelezés esetén Kérem a gyártók által kiadott garan- ciális, értékesítési és műszaki fektetési tájékoztatót a részletek miatt vásárlás és burkolás előtt átolvasni szívesked- jen, a kivitelezést dokumentálja, mivel például egy felfagyásos káresemény esetén bizonyítania kell, a kivitelezés szakszerűen lett elvégezve.

 

 

Raklapváltási szabályzat

 

Általános ismertető

A weboldalunkon feltüntetett termékek nagy része raklapokon kerül kiszállításra. Amennyiben ezek a raklapok betétdíjasok, azaz visszaválthatóak, az fel van tüntetve az árajánlatban oly módon, hogy a raklapváltás díja és a visszaváltás határideje is meg van jelölve. Ha nincs feltüntetve a raklapváltási díj, abban az esetben a raklap nem betétdíjas, azaz nem váltható vissza.

Fogalmak: 

 

Raklapdíj

Amennyiben a raklapnak díja van, azt feltüntetjük az árajánlatban, és a raklapok díját a vevőnek ki kell fizetnie, mivel gyártók is felszámolják e költséget a viszonteladóik felé. Sajnos nincs arra lehetőségünk, hogy ezt a díjat elengedjük. A raklapok díja gyártónként eltérhet.

 

Mikor nem kell felszámolunk raklapdíjat

Abban az esetben, ha a termék olyan raklapon kerül kiszállításra, aminek nincs külön raklapdíja. Ha ilyen csoma- golással kerül kiszállításra egy termék, azt feltüntetjük az árajánlatban.

 

Raklapváltási díj

Betétdíjas raklap esetén, a raklap visszaváltási díja alacsonyabb, mint amit a vásárló a raklapért a megvásár- láskor kifizet. Ezt a különbözetet raklaphasználati díjnak nevezik. Azaz raklapváltás esetén a raklapváltási díj: a megvásárlási ár raklaphasználati díjjal csökkentett összege. Gyártótól függ ennek mekkora a mértéke.

 

Mikor kell raklaphasználati díjat fizetni

 

 • Betétdíjas raklap esetén, raklapváltáskor. (a raklap visszaváltási díja alacsonyabb, mint amit a vásárló a rak- lapért a megvásárláskor kifizet)
 • Csereraklap esetén
 • Abban az esetben, ha történik raklaphasználat, pl.: kézi erővel rakodnak le és a raklap nem marad a vevőnél

 

Mikor nem kell számolnunk raklaphasználati díjjal?

Van olyan gyártó, aki nem számol fel raklaphasználati díjat raklapváltás esetén, azaz ugyanazon az áron váltja vissza a raklapokat, amennyiért adja. Ha ilyen gyártó termékére adunk ajánlatot, azt a raklapdíjaknál feltüntetjük!

 

Betétdíj nélküli raklapok

Van olyan gyártó, aki felszámol raklapdíjat, azaz ki kell fizetni a raklapok árát, de a raklapja nem betétdíjas, azaz nem váltja vissza. Ha ilyen gyártó termékére adunk ajánlatot, azt a raklapdíjaknál feltüntetjük!

 

 

Határidők:

Raklapváltás határideje

Az árajánlatban (ami alapján a vevő a megrendelését leadja) fel van tüntetve a raklapváltási határidő. Raklap vál- tás esetén ettől a határidőtől eltekinteni nem tudunk! Amennyiben nem határidőn belül történik meg a raklapok leadása, nem áll módunkban a raklapokat visszaváltani!

 

Raklapváltási lehetőségek: 

 

Központi irodánknál történő raklapváltás

Alapesetben Központi irodánknál történő raklapváltás az egyetlen raklapváltási lehetőség!

Csak és kizárólag előre egyeztetett időpontban van lehetőség a raklapok központi irodánknál történő leadására. Előre nem egyeztetett raklapleadás esetén nem tudjuk fogadni a raklapokat!

 

Raklapváltás helye és ideje

Címünk: 1131 Budapest, mosoly u.42. Leadásra Hétfőtől – Péntekig 9.00-17.00 óráig van lehetőség előre egyezte- tett időpontban.

 

Raklapok rakodása

Szeretnénk felhívni figyelmüket, a raklapok rakodását a megrendelő köteles megszervezni, az irodai alkalmazattak nem tudnak segíteni a raklapok rakodásában. A raklapokat egy 1,4 tonnás dobozos autóba kell berakodni, össze- forgatva, a szabad hely optimális kihasználása érdekében.

 

Raklapváltáshoz szükséges adatok, dokumentumok:

Raklapváltáshoz szükséges bemutatni a számlamásolatot, illetve a raklapok váltása minden esetben utalásos fize- tési móddal kerül megtérítésre (lásd 6. pont) , ebből adódóan szükség van Bankszámlaszám megadására.

 

Gyártói telephelyen történő raklapváltás

Alapesetben gyártói telephelyen történő raklap leadásra nincs lehetőség. Amennyiben mégis ilyen módon tör- ténne meg a raklapváltás, a Gyártói telephelyen leadott raklapokat csak abban az esetben térítjük meg, ha előtte az felénk lejelentésre került. Ha az ügyfél úgy adja le a raklapjait, hogy azt felénk előtte írásban nem jelen- tette le ( a lejelentésnek tartalmaznia kell: raklapok száma, megrendelő neve, leadás napja, megrende- lés sorszáma) , és azt mi írásban nem hagytuk jóvá, nem áll módunkban a raklapváltási díjat megtéríte- ni! Amennyiben a gyártói raklap leadását jóváhagytuk, a raklapleadás tényét igazoló szállítólevelet szkennelve kell felénk e-mailben eljuttatni. A raklapok váltása minden esetben utalásos fizetési móddal kerül megtérítésre (lásd 6. pont), ebből adódóan a szállítólevél megküldésével egy időben szükség van Bankszámlaszám megadására.

 

Raklapokért házhoz megyünk szolgáltatás

Raklapokért házhoz megyünk szolgáltatásunk csak abban az esetben rendelhető meg ( és azon az áron) , ha azt feltüntetjük az árajánlatunkban. Ezen szolgáltatás azt jelenti, a raklapokért elmegyünk a szállítási címre előre egyeztetett időpontban, és áron,  berakodjuk (rakodásban nem kell segíteni), a szállítólevélre feltüntetésre kerül a vevő Bankszámlaszáma , későbbiekben utalásos fizetési móddal történik meg a raklapok visszaváltási díjénak visszatérítése.

 

Törött, sérült raklap:

 

Törött, sérült raklapok észlelése

Betétdíjas (azaz visszaváltható) raklapok esetén, amennyiben a raklapokat vissza szeretné váltani, Törött vagy sérült raklapok észlelését mindenképpen dokumentálni szükséges a raklapváltáshoz!

Amennyiben a kiszállításnál észleli, hogy a termékek törött vagy sérült raklapon kerültek kiszállításra, kérni kell a sofőrt, hogy a szállítólevélre kerüljön feltüntetésre a törött vagy sérült raklapok száma és ténye.

 

Amennyiben a termékek megbontásánál észleli, hogy a raklapok töröttek vagy sérültek, le kell őket fotózni, és darabszámmal megjelölve el kell küldeni központi e-mail címünkre a fényképeket

 

Törött, sérült raklapok váltása

Amennyiben nem kerül dokumentálásra az 5./1./2. vagy a 5./1./3. pontban megjelölt módon a törött vagy sérült raklapok ténye, törött vagy sérült raklapot nem áll módunkban átvenni, és visszaváltani! Hiányos vagy flex által sérült raklapot nem vásárol vissza a Gyártó.

 

Raklapváltási díj visszatérítése:

Raklapdíjak visszafizetése

A raklapok váltása minden esetben utalásos fizetési móddal kerül megtérítésre, ebből adódóan a raklapváltással vagy a szállítólevél megküldésével egy időben vagy azt követően e-mailben, szükség van Bankszámlaszám meg- adására. Készpénzes fizetési móddal nem áll módunkban raklapokat váltani, még abban az esetben sem, ha a termékvásárlás készpénzes fizetési móddal történt.

 

Raklapdíj visszafizetésének határideje:

Leadott raklapdíjak visszautalása az ügyfél felé akkor történik meg, ha mi mint forgalmazók a gyártók felé a rakla- pokat leadtuk és a raklapok díját a gyártó számunkra megfizette. Az átvett raklapok díját , az átvételtől számítva 30 -45 napon belül , utalásos fizetési módda fizetjük vissza.

 

Raklapváltási szabályzat elfogadása

A vásárlás során a vevő, megrendelő amennyiben a szolgáltatásinkat igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen raklapváltási feltételeket. A vevő által történő elfogadása a szolgáltatás, vásárlás előfeltétele. A megrende- lés leadásával egy időben ezen Raklapváltási szabályzatot a megrendelő, vásárló elfogadja, azaz a Wisol Kft. a vevő, megrendelő részéről elfogadottnak tekinti!

 

Amennyiben Felhasználó/ vevő a Raklapváltási szabályzat feltételeit nem fogadja el, nem veheti igénybe a Wisol Kft. szolgáltatásait, továbbá nem küldhet megrendelést.

 

Raklapváltási szabályzat érvényessége

A raklapváltási szabályzat 2019.01.03.-tól visszavonásig érvényes.

 

Jogfenntartás, tulajdonjogi kikötés

Előfordulhat, hogy a honlapunkon szereplő egyes termékek gyártása megszűnt. Erre tekintettel fenntartjuk a jo- got a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben. Részben történő teljesítés kizárólag az Önnel történő egyeztetést követően kerülhet sor. A termék vételárának előre történő kiegyenlítése esetén visszautalásra kerül az összeg az Ön részére 5 munkanapon belül.

 

Elállás

 

A gyártási és teljesítési határidőn belül megrendelés lemondása esetén, a megrendelő teljes, vagy akár részleges visszalépése a megrendelt mennyiségtől a Gyártó a szerződésben szereplő ár 20 %-át stornó díjként kiszámláz- hatja az el nem szállított, visszamondott mennyiség értékének. A Gyártó követelheti az ezen összeget meghaladó kárát is.

Az elállás jogát és menetét a Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján című fejezetben részletezzük.

 

Fogyasztói tájékoztató a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet alapján

 

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

 

Fogyasztónak a Ptk. 8:1. § 1. bekezdés 3. pontja szerint csak a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékeny- sége körén kívül eljáró természetes személy minősül, így jogi személyek nem élhetnek az indokolás nélküli elállási joggal!

 

A fogyasztót a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. § szerint megilleti az indokolás nélküli elállás joga. A fogyasztó az elállási jogát

 

 1. a) termék adásvételére irányuló szerződés esetén a terméknek,
 2. b) több termék adásvételekor, ha az egyes termékek szolgáltatása eltérő időpontban történik,az utoljára szol- gáltatott terméknek, a fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított határidőn belül gyakorolhatja, mely határidő 14 nap.

 

A jelen pontban foglaltak nem érintik a fogyasztó azon jogát, hogy az e pontban meghatározott elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja.

 

Ha a szerződés megkötésére a fogyasztó tett ajánlatot, a fogyasztót a szerződés megkötése előtt megilleti az ajánlat visszavonásának joga, ami a szerződés megkötésére kiterjedő ajánlati kötöttséget megszünteti.

 

Elállási nyilatkozat, a fogyasztót megillető elállási vagy felmondási jog gyakorlása

 

A fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 20. §-ban biztosított jogát az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

 

A fogyasztó elállási nyilatkozatának érvényessége

Az elállási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát határidőn belül elküldi.

 

Elállás Árajánlat esetén: Árajánlat kötelezettséget egyik fél felé sem keletkeztet. Attól való elállás joga mindkét felet (vásárló / fogyasztó / megrendelő, továbbá kereskedő) indoklás, határidő, kártérítési igény érvényesítése nélkül megilleti.

 

Elállás Megrendelt , de át nem vett megrendelés esetén: Még nem teljesített ( azaz le nem szállított )  megrendeléstől való elállás joga mindkét felet ( vásárló / fogyasztó / megrendelő, továbbá kereskedő ) indoklással történő de  határidő és kártérítési igény érvényesítése nélkül megilleti.

 

Elállás Megrendelt , de át nem vett megrendelés esetén - Kivételként Kártérítési a következő esetben érvénysíthető:

 

1./

Kártérítési igényt érvényesíthet a kereskedő amennyiben a  megrendelő a megrendelés leadása (árajánlatunk visszaigazolása) előtt, nem tájékozódott, hogy a szállítási címre szükség van-e behajtési engedélyre, milyen gépjárművel lehet behajtani, illetve szükség van-e átrakodásra melynek díja 8.000 Ft + Áfa / átrakodás,  és a behajtási engedélynek mekkora a várható költség vonzata. Amennyiben a fentiekből adódóan meghiúsul a megrendelés teljesítése, ( azaz a megrendelő eláll a megrendeléstől, mivel túl magas lenne a szállítás és a behajtási engedély költsége ) , az esetleges kifizetett előleg 14 napon belül  visszafizetésre kerül a megrendelő részére, de a kereskedőnek jogában áll a megrendelés összköltségének 5%-t levonni, meghiósulási kötbér címen.

 

2./

Kártérítési igényt érvényesíthet a kereskedő amennyiben a  megrendelő gyártásra váró terméket rendel vagy a megrendelését egyedileg szervezi gyártásba a gyártó ( ennek a tényét a kereskedő a Megerndelési  visszaigazolásában rögzíti). A gyártási és teljesítési határidőn belül megrendelés lemondása esetén, a megrendelő teljes, vagy akár részleges visszalépése a megrendelt mennyiségtől a Gyártó a szerződésben szereplő ár 20 %-át stornó díjként kiszámláz- hatja az el nem szállított, visszamondott mennyiség értékének. A Gyártó követelheti az ezen összeget meghaladó kárát is, melyet a kereksedő tovább érvényesít a , vásárló / fogyasztó / megrendelő felé.

 

Elállás Megrendelt , és átvett megrendelés esetén: Teljesített ( azaz leszállított )  megrendeléstől való elállás joga megillei a:

 

 • a fogyasztót indoklás nélkül, az átvételtől számított 14 napon belül, kártérítési igény érvényesítése nélül, ebben az esetben a kiszállítás költsége költsége  ( mivel az a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód ) és a visszaszállítás és annak megszervezése továbbá annak költsége a fogyasztót terheli.

 

 • a nem fogyasztónak számító megrendelő esetén indoklással l, az átvételtől számított 14 napon belül, kártérítési igény érvényesítése nélül, ebben az esetben a kiszállítás költsége ( mivel az a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód ) és a visszaszállítás és annak megszervezése továbbá költsége a fogyasztót terheli.

 

A fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy az elállás jogát e rendelkezéssel összhangban gyakorolta.

Az Eladó a fogyasztó elállási nyilatkozatát annak megérkezését követően köteles elektronikus adathordozón visszaigazolni.

 

 

Az Eladó kötelezettségei a fogyasztó elállása esetén

 Az Eladó visszatérítési kötelezettsége

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően eláll a szerződéstől, az Eladó legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti a fogyasztó által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket, így a szállítási díjat is. Felhívjuk a figyelmét, hogy ez a rendelkezés nem vonatkozik a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási mód választásával okozott többletköltségekre.

 

Az Eladó visszatérítési kötelezettségének módja

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelő elállás vagy felmondás esetén az Eladó a fogyasztónak visszajáró összeget 14 napos fizetési határidővel, utalássos fizetési móddal fizeti vissza. A fogyasztó kifejezett beleegyezése alapján az Eladó a visszatérítésre más fizetési módot is alkalmazhat, de a fogyasztót ebből adódóan semmilyen többletdíj nem terhelheti. A Fogyasztó által hibásan és/vagy pontatlanul megadott bank- számlaszám vagy postai cím következtében történő késedelem miatt az Eladó-t felelősség nem terheli.

 

Többletköltségek

Ha a fogyasztó kifejezetten a legkevésbé költséges szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választ, az Eladó nem köteles visszatéríteni az ebből eredő többletköltségeket. Ilyen esetben a feltüntetett általános szállítási díjtételek erejéig áll fenn visszatérítési kötelezettségünk.

 

Visszatartási jog

Az Eladó mindaddig visszatarthatja a fogyasztónak visszajáró összeget, amíg a fogyasztó a terméket vissza nem szolgáltatta, vagy kétséget kizáróan nem igazolta, hogy azt visszaküldte; a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni. Utánvéttel vagy portósan feladott küldeményeket nem áll módunkban elfogadni.

 

 

A fogyasztó kötelezettségei elállása vagy felmondása esetén

 

A termék visszaszolgáltatása

Ha a fogyasztó a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. §-nak megfelelően átvett termék esetén eláll a szerződéstől, köteles a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított tizennégy napon belül visszaszolgáltatni az Eladónak/ Kereskedőnek vagyis az  eladó által megjelölt telephelyre visszaszállítatni. A visszaküldés határidőben teljesítettnek minősül, ha a fogyasztó / megrendelő a terméket a határidő lejárta előtt elküldi.

 

A termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségek viselése

A fogyasztó viseli a termék visszaküldésének és annak megszervezésének költségét. A terméket az Eladó által megjelölt telephelyre kell visszaküldeni. Ha a fogyasztó/ megrendelő a teljesítés megkezdését követően felmondja az üzlethelyiségen kívül vagy távollévők között kötött - szolgáltatás nyújtásra vonatkozó - szerződést, köteles a felmondás vállalkozással való közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos díjat a vállalkozás számára megfizetni.

A fogyasztó által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell megállapítani. Ha a fogyasztó/ megrendelő bizonyítja, hogy az ily módon megállapított teljes összeg túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani. Kérjük vegye figyelembe, hogy utánvéttel visszaküldött terméket nem áll módunkban átvenni.

 

Fogyasztó felelőssége az értékcsökkenésért

A fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használatból eredő értékcsökkenésért felel. Kizárólag bontatlan terméket vesz veszi az eladó!

 

 

Az elállási jog az alábbi esetekben nem gyakorolható

 

Az Eladó kifejezetten felhívja az Ön figyelmét, hogy Ön nem gyakorolhatja elállási jogát a 45/2014 (II.26.) Korm. Rendelet 29. §. (1) bekezdésében foglalt esetekben:

 

 1. a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó/ megrendelő kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó/megrendelő tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;
 2. olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, az elállási jog gyakorlására meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ
 3. olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, szerveztek gyártásba, vag kérésére gyártottak le vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak;
 4. romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében;
 5. olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;
 6. olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termék- kel;
 7. olyan alkoholtartalmú ital tekintetében, amelynek tényleges értéke a vállalkozás által nem befolyásolható mó- don a piaci ingadozásoktól függ, és amelynek áráról a felek az adásvételi szerződés megkötésekor állapodtak meg, azonban a szerződés teljesítésére csak a megkötéstől számított harmincadik napot követően kerül sor;
 8. h) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;
 9. lezárt csomagolású hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépes szoftver példányának adásvétele tekinteté- ben, ha az átadást követően a fogyasztó a csomagolást felbontotta;
 10. hírlap, folyóirat és időszaki lap tekintetében, az előfizetéses szerződések kivételével;
 11. nyilvános árverésen megkötött szerződések esetében;
 12. lakáscélú szolgáltatás kivételével szállásnyújtásra irányuló szerződés, fuvarozás, személygépjármű-kölcsönzés, étkeztetés vagy szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szer- ződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki;
 13. a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében, ha a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, hogy a teljesítés megkezdését követően elveszíti az elállási jogát.

 

 

Szavatosság

 

A Gyártó szavatosságot vállal azért, hogy az áru megfelel a jogszabályokban foglalt és a szerződésben kikötött tulajdonságoknak. Ezen túlmenő szavatossági igényeket a Vevő csak a Gyártó kifejezett írásbeli ígérete alapján tá- maszthat. Töréskárt a leszállított mennyiség 3 %-ig a Gyártó nem térít meg. Az árut a Vevő vagy annak megbízottja általi átvételkor mennyiség, szín, és minőség szerint fel kell mérni.

 

Az ilyen ellenőrzés után kifogásolt árut nem szabad beépíteni és a kifogást legkésőbb 3 napon belül közölni kell írásban - fotókkal, számlával mellékelve - a gyártóval. Cseregaranciát csak a még nem beépített termékre lehet érvényesíteni. Az átvétel megtörténte után a Gyártó csak a rejtett (átvételkor nem észrevehető) hibákból eredő, a gyártás hiányosságaira visszavezethető kifo- gásokkal tud érdemben foglalkozni. A térkő felszedését és visszarakás költségét a gyártó nem vállalja.

 

 

Sókivirágzás, mészkivirágzás:

A termékek felületén esetenként pont formájú elszíneződések képződhetnek. Ezek előidézője a természetes ada- lékokban lévő szerves anyag. Az elszíneződés idővel eltűnik. Az előforduló mészkivirágzások műszakilag elkerül- hetetlenek. A kiváltójuk elsősorban az időjárás, amelynek a beton – főleg friss korában ki van téve. Különböző kiterjedésű kivirágzás a térkő minőségi paramétereit és használati értékét nem befolyásolja, ezért ez nem ké- pezheti a minőségi reklamáció alapját. Az időjárás, az esővíz oldja a kálcium karbonátot, az igénybevétel során elkerülhetetlen természetes szennyeződés hatására a kivirágzások eltűnnek. A kereskedelemben kapható mész- és cementfályol eltávolító segítségével kézileg is eltávolíthatók a mészkivirágzások. Vigyázat: a szín ez által meg- változhat. Nem eléggé tömörített alap esetén a térkövek és járdalapok sarka, szegélye vibráláskor letöredezhet. Ennek oka az elégtelen kavics vagy zúzalék ágyazat, a szakszerűtlen fektetés, a térkövenként változó fugatávolság

be nem tartása, a gumilap nélküli vibrálás. Az eltérő gyártási eljárás és időpont, valamint a felhasznált anyagok kü- lönbözősége árnyalatnyi színeltéréseket okozhat. Ezek a színeltérések műszakilag elkerülhetetlenek, de a termék használati értékét nem csökkentik. Színeltérésre, mészkivirágzásra és elemi kárra nincs garancia.

 

Melírozott térkövek esetén a melírozás nem az egyes kövek felületén, hanem teljes burkolt felületen jelentkezik. A fektetés során, amennyiben 1 raklapnál több kővel dolgozunk (felületi megmunkáltság és színek miatt) a köveket több raklapról keverve kell rakni, ezáltal csökken az elkerülhetetlen szín és felületbeli különbségek hatása. Külö- nösen érvényes ez színátmenetes kövek esetén.

 

Antikolt termékeknél az antikolás, koptatás, letöredezettség nagysága nem befolyásolható. A töréshelyeken a beton alapanyag részei is láthatóvá válnak. Koptatás miatt színe eltérhet a nem antikolt kövektől. A tört élek és felületek antik megjelenésű termékek tudatos jellemzői ezek, nem képezhetik a minőségi kifogás alapját.

 

A Big Bag zsákokban szállított termékek között teljesen összetört kövek is lehetnek, amelyek a koptatás során ke- letkeznek. Éppen ezért mindig több követ talál a zsákokban, mint amennyi a szállítólevélen szerepel. A szállításkor látható a mesterséges öregbítés során keletkező porréteg, karcolás a normál időjárási hatásoknak kitett kövek felületéről egy idő után eltűnik.

 

Vegye figyelembe, hogy a fenti okok miatt a leszállított termék kinézete, színe eltérhet a mintakertben, mintatáb- lán régóta kihelyezett kövek felületétől, színétől és kinézetétől. Térkövek és lapok csak megfelelő fugatávolság betartásával rakhatók, (Lásd gyártók ajánlását katalógusokban) zártfugával nem szabad burkolni.

 

Kérem a gyártók által kiadott (Weboldalukon elérhető) garanciális, értékesítési és műszaki fektetési tájékoztatót a részletek miatt vásárlás és burkolás előtt átolvasni szíveskedjék! Minden termék Teljesítmény Nyilatkozattal rendelkezik, melyek a gyártók weboldaláról letölthetők, illetve a gyártó szállítólevelén megtalálhatók, vagy a rak- laphoz csatolva.

 

Adatkezelési tájékoztató

 

A Wisol Kft. (székhelye: 1131 Budapest, Mosoly u. 42., cg.: 01-09-195902, adószám: 25034242-2-41; a továbbiakban: „Wisol Magyarország”, „mi” és ezek nyelvtani formái) adatkezelő- ként tisztában van azzal, hogy milyen fontossággal bír ügyfelei számára az adatvédelem. Ezért arra törekszünk, hogy világossá tegyük, hogyan gyűjtjük, használjuk, adjuk át, továbbítjuk és tároljuk ügyfeleink személyes ada- tait az Európai Parlament és Tanács Általános Adatvédelmi Rendeletéről szóló 2016/679 számú rendeletével (a továbbiakban: GDPR) összhangban.

 

Az alábbiakban összefoglaljuk Adatkezelési tájékoztatónk legfontosabb elemeit. Kérjük, hogy az adatai feldolgozá- sának módjával kapcsolatos részletes információkért olvasson tovább.

 

A jelen Adatkezelési tájékoztatót a Wisol Magyarország bármikor, egyoldalúan módosíthatja. A jelen Adatke- zelési tájékoztató és annak mindenkori módosításai a Wisol Magyarország honlapján kerülnek közzétételre.

 

Fontos továbbá gyakran ellenőrizni, hogy nem frissült-e az Adatvédelmi tájékoztatónk. Az Adatvédelmi tájékoztató legfrissebb verziója mindig megtalálható a fenti webcímen. A „hatálybalépés napja” (az oldal tetején) alapján pedig könnyen megállapítható, hogy mikor frissültek legutóbb az adatvédelmi irányelveink.

Adatkezelő

Név: WISOL Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42. 

Levelezési cím, panaszkezelés: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

Adószám: 25034242-2-41

E-mail: adatkezeles@wisol.hu

Telefonszám: +36 70 941-5030

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út. 24.

Elérhetőség: info@tarheklypark.hu

 

Webszolgáltató:

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

 

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küldd el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

Google Adwords cookie - Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie - A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a ,,_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt-  felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

Remarketing cookie-k - A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k - Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartalma kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

InternetExplorer:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

A szerződéskötés és a teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatban adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a weboldalon leadott árajánlatkérése alapján keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor kérhet árajánlatot a weboldalról.

 

Kezelt adatok

Név, cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülés idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzésikötelezettség teljesítése érdekében történik. A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig kell megőrizni. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az árukiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézést kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997- évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni. . [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címre.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az ÖN önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára  [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A személyre szabott reklámok kiküldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Remarketing

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ itt érhető el:

Google általános cookie tájékoztató: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Google Analytics tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatást törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám:+36-99/200-200

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

E-mail cím: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Egyedi megbízás alapján, külsős önálló számlaképes vállalkozókkal dolgozunk együtt,  a fuvarmegbízás alapján továbbítjuk számukra a leszállításohoz szükséges adatokat. 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Consigno Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Torma Károly u. 5.  

Az adatfeldolgozó e-mail címe: consigno@freemail.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Adattovábbítás

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. A z így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary Kft. minősül.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-a hozzájárulás visszavonásának joga

-személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

-helyesbítéshez való jog

-adatkezelés korlátozása

-törléshez való jog

-tiltakozáshoz való jog

-hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük, adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Ön, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ily en esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogok érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai; az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
 •  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
 • Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védeléhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez-elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelt és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldánynak törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezeléshez szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, azadatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még ne teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna az Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog tesz lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, tovább az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 • Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon biztosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartalmáról, vag ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses köttelezetségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve ilyen várható következményekkel bír.
 • Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop - webkatalógus működésévek kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

 

Mileyen személyes adatokat , meddig kezeljük, mire használjuk őket és milyen felhatalmazás alapján? 

Az adatkezelésünk jogalapjai az alábbiak lehetnek:

 

 1. a GDPR cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a felhasználó megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hoz- zájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: Hozzájárulás);
 2. a GDPR cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Felhasználó, mint érintett az egyik fél (a továbbiakban: Szerződés teljesítése
 3. a GDPR cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (mint például számviteli, könyvviteli kötelezettség teljesítése – a továbbiakban: Jogi kötelezettség teljesítése)
 4. a GDPR cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érde- keinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: Jogos érdek)

 

Az adatkezelés jogalapját az alábbiakban adatkategóriánként és adatkezelési célonként külön-külön meghatározzuk a fenti felsorolásra való utalással.

 

 

Árajánlatkérés tárgyával összefüggő Rendszerüzenet minden olyan üzenet, amely a Wisol webáruház működésével, esetleges szolgáltatás kimaradásaival, karbantartásával, a Wisol webkatalógus funkcióival, meglévő és új funkcióinak változásával, új funkcióival, a Wisol Magyarország webkatalógusában elérhető szolgáltatások körével és igénybe vételének módjával, az Általános Felhasználási Feltételekkel, az Adatkezelési tájékoztatóval, vagy azok módosításával, a Felhasználók Wisol webkatalógussal kapcsolatos jogaival, kötelezettségeivel, igénybe vett szolgáltatásokkal kapcsolatos, beleértve az egyes igénybe vett szolgáltatásokról küldött visszaigazoló üzeneteket, igazolásokat, értesítéseket, megerősítéseket, elektronikus nyugtákat, számlákat is.

 

 

Milyen adatokat gyűjtünk rólad autómatikusan, miért profilozzuk az adataidat és ez milyen hatással lehet rád? Milyen eszközökkel és milyen adatokat gyűjtünk Rólad automatikusan?

 

A Wisol Magyarország honlap meglátogatásakor és a szolgáltatások igénybe vétele során apró programokat, úgynevezett sütiket vagy cookie-kat helyezünk el a Felhasználó böngészőjében és HTML-alapú e-mailekben a jelen adatkezelési tájékoztatónak megfelelően.

 

Általánosságban a cookie egy olyan apró fájl, amelyet betűk és számok alkotnak, és amelyet a Felhasználó eszkö- zére küldünk szerverünkről. A cookie lehetővé teszi annak felismerését, hogy a Felhasználó mikor jelentkezett be utoljára a honlapra, a fő célja a cookie-nak az, hogy lehetővé tegye a Felhasználó számára egyéniesített ajánlatok, reklámok Felhasználónak való elérhetővé tételét, amelyek személyre szabják a Felhasználói élményt a honlap használata során és a Felhasználó személyes szükségleteit fejezik ki.

 

A cookie-k számos hasznos célra használhatók.

 

 • Biztonság: a biztonság támogatása és lehetővé tétele, és a Wisol Magyarország segítése a jogsértő ma- gatartások észlelésében.
 • Preferenciák, tulajdonságok és szolgáltatások: a cookiek képesek megmondani a Wisol Magyaror- szág-nak, hogy a Felhasználó melyik nyelvet preferálja, mik a Felhasználó kommunikációs preferenciái, segí- tenek a Felhasználónak formanyomtatványok kitöltésében a honlapon, könnyebbé téve azokat.
 • Hirdetés: a Wisol Magyarország cookiekat alkalmazhat arra, hogy megmutassák a Felhasználónak a releváns hirdetéseket a honlapon és azon kívül Olyan cookie-k alkalmazása is előfordulhat, amelyek meg- mutatják, hogy vajon a Felhasználók, akik láttak egy reklámot a honlapon, később meglátogatják-e a hir- dető weboldalát. Hasonlóan, a Wisol Magyarország üzleti partnerei is használhatnak cookie-kat annak meghatározására, hogy vajon a Wisol Magyarország megjelenítette-e a honlapon a hirdetésüket és az hogyan teljesített, és tájékoztatást küldhetnek a Wisol Magyarország-nak arról, hogy hogyan viselkedik a Felhasználó a hirdetésekkel kapcsolatban. A Wisol Magyarország olyan partnerrel is együttműködhet, amely a Felhasználónak a honlapon vagy azon kívül reklámot jelenít meg, miután a Felhasználó meglátogatta a partner honlapját.
 • Teljesítmény, analitika és kutatás: az ilyen cookiek segítenek a Wisol Magyarországnak annak megis- merésében, hogy a különböző helyeken hogyan teljesít a Olyan cookiekat is alkalmazhat a Wisol, amelyek értékelik, javítják, kutatják a honlapot, a termékeket, funkciókat, szolgáltatásokat, be- leértve, amikor a Felhasználó belép a honlapra más honlapokról, vagy eszközöket, mint például a Felhasználó számítógépe vagy mobileszköze.

 

A sütik alkalmazásával összefüggésben irányadónak tekintjük az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a szemé- lyes adatok feldolgozása vonatkozásában az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 95/46/EK irányelv (a továbbiakban: Adatvédelmi Irányelv) 29. cikke szerint létrehozott Adatvédelmi Munkacso- port – amely az adatvédelemmel, valamint a magánélet védelmével kapcsolatos kérdésekkel foglalkozó független európai tanácsadó szerv, amelynek az uniós joggal kapcsolatos véleménye alapjául szolgál valamennyi tagállam nemzeti jogszabályainak értelmezéséhez - a sütikhez való hozzájárulás alóli mentességről szóló 2012/4. számú véleményében (a továbbiakban: 2012/4. számú vélemény, http://ec.europa.eu/justice/data-protection/article-29/ documentation/opinionrecommendation/files/2012/wp194_hu.pdf) foglaltakat.

 

A 2012/4. számú véleményben szereplő csoportosítás alapján nem szükséges beszerezni a hozzájárulást az alábbi süti típusokhoz, hanem ezek alkalmazásáról elegendő csak tájékoztatást nyújtani a Felhasználó részére.

 

A fentiek alapján az általunk alkalmazott sütik típusai:

 

Az oldal működéséhez szükséges sütik (Alapvető cookie-k):

 

 • a felhasználó által rögzített adatokat tároló sütik („user-input cookies”): ezek olyan munkamenet-sütik, ame- lyek munkamenet-azonosítóra (egy véletlenszerű ideiglenes azonosítószámra) épülnek, és amelyek legké- sőbb a munkamenet végén, a böngészőből való kilépéskor lejárnak. Ők a felhasználói adatbevitelt biztosítják, vagyis a felhasználó tevékenységéhez kötődnek a szolgáltatóval történő üzenetváltások (pl. formanyomtat- vány kitöltéséhez, vagy egy gombra való kattintás) során.

 

 • multimédia-lejátszó munkamenet-sütik („multimedia player session cookie”): a videó vagy audió tartalom visz- szajátszásához szükséges technikai adatok (képminőség, a hálózati kapcsolat sebessége és a puff i para- méterek) tárolására használjuk. Ezek a sütik is lejárnak a böngészőprogramból történő kilépéskor.

 

 • közösségi tartalommegosztó sütik: lehetővé teszik, hogy a közösségi hálózat felhasználói megoszthassák az általuk kedvelt tartalmakat az ismerőseikkel. Ezek a sütik törlődnek, amikor a felhasználó „kijelentkezik” a közösségi hálózati platformról, illetve lezárja a böngészőt.

 

 

„Kényelmi szolgáltatásokhoz” szükséges sütik (Funkcionális cookie-k):

 

Az ilyen célokkal rendelkező sütik nem tekinthetők „feltétlenül szükségesnek” a felhasználó által kifejezetten kért szolgáltatások nyújtásához, ezért külön jóváhagyás szükséges a használatukhoz.

 

 • Közösségi tartalommegosztó nyomon követési sütik: amennyiben közösségi hálózatok tagjai bejelentkezett állapotban jóváhagyták az adott közösségi hálózat beállításánál a „követést”, például viselkedés-alapú reklá- mok megjelenítéséhez.

 

 • Saját látogatáselemzők: a látogatáselemzők a weboldal látogatottságát mérő statisztikai eszközök, sütiket alkalmaznak. Ezek az eszközök megbecsülik az egyedi látogatók számát, azonosítják a keresőmotorokon legy- gyakrabban használt azon kulcsszavakat, amelyek az adott weboldalhoz vezetnek, illetve nyomon követik egyes webnavigációs kérdéseket. Ők kizárólag saját összesített statisztikákra vonatkozó célokra, a látogatói igények gyorsabb, pontosabb kiszolgálására szolgálnak.

 

 

Teljesítmény méréshez szükséges sütik (Teljesítménycookie-k):

 

Analitikai célú sütik kezelése (Google Analytics): jelen weboldal a Google Analytics a Google Inc. („Google”) elem- ző-szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics (a továbbiakban: GA) a felhasználók számítógépén tárolt „sütik” (lásd fentebb), szövegfájlok segítségével elemzi a webhelyen létrejött felhasználói interakciókat, vagyis ezek a sütik információt gyűjtenek a weboldal használatáról, pl. a látogató melyik oldalt nézte meg, hova kattintott, hány oldalt keresett meg, milyen hosszú volt az egyes megtekintések ideje, milyen hibaüzenetekkel találkozott stb. A GA-szolgáltatás igénybevétele keretében a Wisol Magyarország nem gyűjt személyes adatokat, nem tárolja az Ön nevét vagy lakcímét, a gyűjtött adatok nem alkalmasak az Ön azonosítására. Ezek a sütik nem tudják – és nem is akarják – konkrétan beazonosítani a látogatókat (az éppen használt IP címet is csak részben rögzítik). A

„sütikben” tárolt, weboldal használatára vonatkozó információk a Google USA szervereire kerülnek átvitelre és tárolásra.

 

A fenti információkat a Google a webhelyek üzemeltetőjének megbízásából dolgozza fel, hogy kiértékelje a fel- használók holnap-látogatási szokásait, riportokat állítson össze a webhelyek használatának gyakoriságáról, és további, a használattal összefüggő szolgáltatásokat teljesítsen az üzemeltető felé. Ennek ellenére Ön bármikor úgy dönthet, hogy letiltja a weboldalon belüli anonim böngészési tevékenységet figyelő analitikai célú sütiket.

 

A sütik tárolása a böngésző-szoftver megfelelő beállításával megakadályozható. A hivatkozásra kattintva bővebb tájékoztatást kaphat arról, hogyan tilthatja le az adott sütiket:

 

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

 

Azok a látogatóink, akik nem szeretnék, hogy a GA jelentést készítsen a jelen honlapon folytatott tevékenysé- gükről, telepíthetik a GA ún. letiltó böngészőbővítményét. Ez a kiegészítő arra utasítja a GA-t, hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Ha le szeretné tiltani a GA webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról to- vábbi tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

 

Kérjük figyeljen arra, hogy a letiltó böngészőbővítmény csupán közvetlenül a letöltésre használt böngésző és szá- mítógép esetében fut, a letöltést követően már ne deaktiválja vagy törölje a letiltó bővítményt, ellenkező esetben a böngészője helyreállítja magát és GA alkalmazás újra működőképes lesz. Az adatgyűjtés a Google Analytics-on keresztül is megakadályozható. Ebben az esetben egy „Opt-Out-Süti” lesz a számítógépére helyezve, ami a jövőbe- li látogatási információk gyűjtését megakadályozza.

 

 

„Remarketing” sütik (Hirdetési cookie-k):

 

A Wisol Magyarország a látogatószám növelése céljából a Google AdWords, a Criteo és a Facebook Pixel hir- detési célú szolgáltatását (úgynevezett remarketing sütiket) használja. Ezek segítségével célzott hirdetések jelenít- hetők meg az oldal látogatói számára. A Google AdWords a Google kattintás alapú hirdetési rendszere, amely az internet felhasználók szármára keresési és böngészési szokásaik alapján személyre szabott hirdetéseket jelenít meg. A Facebook Pixel szolgáltatáshoz a felhasználói eszközökön cookie elhelyezése szükséges. A Facebook és a Google ezen adatkezelési tevékenységét a Facebook és a Google fiókodban szabályozhatod és állíthatod be.

 

Az adatokat ezek a sütik személyhez nem kötik. A hirdetések megjelenítését az Ön további böngészési szokásai- nak függvényében a hirdetők végzi.

 

A cookie-k ellenőrzése, irányítása:

 

A legtöbb böngésző lehetővé teszi, hogy a Felhasználók kontrollálják a beállításokon keresztül a cookie alkalma- zását. Mindazonáltal, ha a Felhasználó korlátozza a honlapot a cookie használatában, az ronthatja a felhasználói élményt, mivel az nem kerül többé a felhasználóra személyre szabásra. A felhasználó ezen kívül leállíthatja a sze- mélyre szabott beállítások mentését is, mint például a bejelentkezési információkét.

Ha a Felhasználó nem kívánja, hogy a Wisol Magyarország cookie-kat alkalmazzon, amikor meglátogatja a honlapot, a felhasználó a beállítások menüpontban megszüntetheti egyes cookiek alkalmazását. Annak érdeké- ben, hogy a Wisol Magyarország tudomást szerezzen arról, hogy a felhasználó letiltotta egyes cookiek hasz- nálatát, a Wisol Magyarország letiltási cookiet helyez el a Felhasználó eszközén, így a Wisol Magyarország tudni fogja, hogy nem helyezhet el cookiekat akkor, amikor a Felhasználó következő alkalommal meglátogatja a honlapot. Ha a Felhasználó nem kíván cookiekat kapni, a Felhasználó megváltoztathatja a böngésző beállításait a számítógépén. Ha a Felhasználó a böngésző beállítások megváltoztatása nélkül használja a honlapot, a Wisol Magyarország úgy tekinti, hogy a Felhasználó a honlapon bármilyen cookie küldéséhez hozzájárul. A honlap coo- kiek nélkül nem működik megfelelően.

 

A cookiekról való több információ szerzéséhez, beleértve a cookiek fajtáját, kezelését és törlését, látogassa meg a a www.allaboutcookies.org vagy www.aboutcookies.org honlapokat.

 

A felhasználók a cookiekat az alábbi linkeken is szabályozhatják, engedélyezhetik: https:\\www.aboutads.info/choices és https://www.youronlinechoices.eu.

 

A http://www.networkadvertising.org/choices/ linken lehetőség van egyéb külső szolgáltatók cookiejainak a letil- tására is.

 

 

Böngészők beállításai:

 

 • Internet Explorer Eszközök > Internet Opciók > Adatvédelem > Honlapok
 • Mozilla Firefox Eszközök > Opciók > Adatvédelem
 • Safari Módosítások > Beállítások > Adatvédelem
 • Google Chrome: Beállítások > Összetett beállítások mutatása... > Adatvédelem > Tartalmak beállítás…Prefe- renciák terület > Speciális > Cookie

 

 

Ki kezeli a személyes adataidat, é ski fér hozzá azokhoz?

 

Az adatkezelő

 

Az 1. pontban meghatározott adataid adatkezelője a WISOL Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Kor- látolt Felelősségű Társaság (Cg. 01-09-195902; székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.), melynek elérhető- ségei és cégadatai az alábbiak:

 

Wisol Kft. Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-195902

Adószám: 25034242-2-41

Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u.  E-mail cím: wisol@wisol.hu Telefonszám: +36 70 941 50 30

 

 

A Wisol Kft. – Wisol Magyarország részéről adataidhoz a Wisol Kft. – Wisol munkavállalói férnek hozzá abban a körben, amely munkájuk elvégzéséhez feltétlenül szükséges. A személyes adataidhoz való hozzáférési jogosultságokat szigorú belső szabályzatban rögzítjük.

 

 

Adatfeldolgozók

 

Adataid kezeléséhez, tárolásához különböző vállalkozásokat veszünk igénybe, akikkel a jogszabályoknak megfele- lően adatfeldolgozói szerződést kötöttünk. Az alábbi adatfeldolgozók végzik adataid feldolgozását:

Nem veszünk igénybe külsős adatfeldolgozó céget, ügyfeleink adatait magunk kezeljük. A külföldre történő adattovábbítással kapcsolatos információk:

A Google LLC és tagvállalatai és a Facebook, Inc. szerepel az Európai Bizottság GDPR 45. cikk szerinti megfelelősé- gi határozata és a 2016/1260 bizottsági végrehajtási határozatában, valamint az ezek alapján felállított USA - EU Privacy Shield List-en, azaz az ide történő adattovábbítás nem minősül Európai Unión kívüli, harmadik országba történő adattovábbításnak és ahhoz nem szükséges az érintettek külön engedélye, valamint az oda történő adat- továbbítás a GDPR 45. cikke alapján megengedett. Ezen vállalkozások vállalták a GDPR-nak való megfelelést.

 

 

Ki a Wisol Kft. adatvédelmi tisztviselője:

 

Tisztviselő: Soós Zoltán Elérhetőségei:

e-mail címe: adatvedelem@wisol.hu

postacíme: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

 

Kinek továbbítjuk a személyes adataidat?

 

Személyes adataid a fenti adatfeldolgozókon kívül az alábbi címzetteknek továbbítjuk a velük megkötött szerző- dések alapján:

 

 

Könyvelést végző vállalkozás

 

Fuvarszervezést végző vállalkozó

 

Fuvarozók

Könyvelés elvégzéshez kötődő adatok

Fuvar leszervezéshez kapcsolódó adatok

Fuvar teljesítéséhez szükséges adatok

 

Az adattovábbítás fenti címzettjei a nekik továbbított adatok tekintetében önálló adatkezelőknek minősülnek.

 

 

Milyen jogaid vannak a személyes adataid kezelésével kapcsolatban és hogyan biztosítjuk azok gyakorlását?

 

 1. Hozzáférési jog: tájékoztatást kérhetsz arról, hogy milyen adataidat, milyen célra, mennyi ideig kezeljük, kinek adjuk át, honnan származnak az általunk kezelt adataid.
 2. Helyesbítési jog: ha adataid változnak, vagy rosszul rögzítettük őket, kérheted adataid helyesbítését, javítását, pontosítását.
 3. Törlési jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az általunk kezelt adataidat töröljük.
 4. Adatkezelés korlátozásához való jog: a jogszabályban meghatározott esetekben kérheted, hogy az adatkezelést korlátozzuk.
 5. Adathordozhatósághoz való jog: a jelen tájékoztató mellékletében elhelyezett adathordozási kérelem nyomtat- vány kitöltésével kérheted adataid hordozását, amely jogod gyakorlásával kérheted, hogy a jogszabályban meg- határozott típusú adataidat adjuk ki részedre, vagy ilyen külön kérésed és felhatalmazásod alapján adjuk át köz- vetlenül más, általad megjelölt szolgáltatónak.

 

Fenti kérelmeid benyújtása esetén a jogszabályban meghatározottak szerint járunk el és egy hónapon belül tájé- koztatunk arról, hogy milyen intézkedéseket hoztunk a kérelmed alapján.

 

 1. Hozzájárulás visszavonásához való jog: amikor adataidat hozzájárulásod alapján kezeljük, akkor bármikor jogod van a hozzájárulásodat visszavonni, amely azonban nem érinti a hozzájárulásod visszavonását megelőző adatke- zelésünk jogszerűségét.
 2. Panasz jog: amennyiben adatkezelésünkkel kapcsolatban jogsérelem ért, jogod van panaszt benyújtani az ille- tékes felügyeleti hatósághoz:

 

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Honlap: http://naih.hu

Postacím:

1530 Budapest, Pf.: 5.

Email.:

ugyfelszolgalat@naih.hu

Telefonszám:

+36 (1) 391-1400

 

A fentieken túlmenően továbbá a Fővárosi Törvényszék előtt keresetet indíthatsz a Wisol Magyarország-gal szemben a személyes adatok védelme megsértése esetén.

 

 1. Tiltakozási jog:

 

 • Amennyiben a fentiek alapján adataidat jogos érdeken alapuló adatkezeléssel kezeljük, külön tiltakozhatsz ezen jogos érdekből történő adatkezeléssel szemben.
 • A profilalkotási célú adatkezeléssel szemben is tiltakozhatsz. Tiltakozásod esetén ezen személyes adataidat nem kezeljük tovább.

 

 

Hogyan biztosítjuk az adataid biztonságát?

 

Mindenre kiterjedő részletes információbiztonsági szabályzattal rendelkezünk az általunk kezelt adatok, informá- ciók biztonságának biztosítása érdekében, amely valamennyi munkavállalónkra kötelező, és amelyet valamennyi munkavállalónk ismer és alkalmaz.

 

A munkavállalóinkat az adat- és információbiztonság követelményeire vonatkozóan rendszeresen oktatjuk, képezzük.

 

Adatbiztonság az IT infrastruktúrában

 

A személyes adatokat földi szervereken tároljuk, amelyhez szigorú jogosultságkezelési szabályok alapján csak na- gyon korlátozott személyi, alkalmazotti kör férhet hozzá. Informatikai rendszereinket időről időre, visszatérően és rendszeresen teszteljük és ellenőrizzük az adat- és IT biztonság megteremtése és fenntartása érdekében.

 

Az irodai munkaállomások jelszóval védettek, idegen adathordozó használata korlátozott és csak biztonságos körülmények között, ellenőrzést követően megengedett.

 

A Wisol Magyarország valamennyi rendszerére, rendszerelemére kiterjedő, rendszeres és folyamatos kárté- kony szoftverek elleni védelem biztosított.

 

A programok, alkalmazások és eszközök tervezése, fejlesztése, tesztelése és üzemeltetése során a biztonsági funkciókat kiemelten és elkülönítetten kezeljük.

 

Az információs rendszer hozzáférési kulcsait (pl. jelszó) titkosítva tároljuk és továbbítjuk, a rendszer biztonságát érintő adatok (pl. jelszavak, jogosultságok, naplók) védelméről a hozzáférési jogosultságok kiosztásánál gondos- kodunk.

 

Fizikai adatbiztonság

 

A fizikai adatbiztonság megteremtése érdekében biztosítjuk nyílászáróink megfelelő záródását és védelmét, szi- gorú látogatási és belépési előírásokat alkalmazunk a látogatókra vonatkozóan. Az irodahelyiség őrzés-védelme 7/24-ben biztosított.

 

A papír alapú, személyes adatokat tartalmazó dokumentumok zárt, tűz- és vagyonvédelmet biztosító szekrényben kerülnek elhelyezésre, amelyhez csak meghatározott személyzeti kör fér hozzá megfelelő jogosultságkezeléssel.

 

Az adathordozó eszközök elhelyezésére szolgáló helyiségeket úgy alakítottuk ki, hogy elegendő biztonságot nyújt- sanak illetéktelen vagy erőszakos behatolás, tűz vagy természeti csapás ellen. Az adatátvitelre, valamint mentésre, archiválásra használt adathordozók tárolása pedig csak megbízhatóan zárt helyen történhet.

A mentési adathordozókat megbízhatóan zárt helyiségben, minimum 30 perces tűzállóságú tárolószekrényben tároljuk.

 

Mit teszünk , ha adatvédelmi incidens következik be nálunk?

 

A jogszabályoknak megfelelően bejelentjük a felügyeleti hatóságnak az adatvédelmi incidenst a tudomásszerzés- től számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatá- rozott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla.

 

Mikor és hogyan módosítjuk a jelen adatvédelmi tájékoztatót? 

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés többi körülménye változik, a jelen adatkezelési tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a weboldalon és e-mailben, illetve a honlapon értesítünk a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvasd el az adatke- zelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adataid kezeléséről.

 

 

 

 

Elérhetőségeink:

 

Telefon: +3670-941-5030

 

Központi Értékesítés: ertekesites@wisol.hu

 

Árajánlatkérés: info@terkovek.hu

 

Bemutatótermi időpontfoglalás: info@terkovek.hu

 

Adatkezelés: adatkezeles@wisol.hu

 

Számlázás: szamlazas@wisol.hu

 

Panasz, minőségi kifogás: panasz@wisol.hu

 

Raklapváltás: raklapvaltas@wisol.hu

 

Központi email cím: wisol@wisol.hu

 

 

© 2014-2019 Wisol Kft.– Minden jog fenntartva.

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

Elfogadás dátuma: 2019.01.30.

 

Tartalomjegyzék

 • Adatkezelési tájékoztató
 • Adatkezelő adatai
 • A honlapon végzett adatkezelések jogszabályi háttere, jogalapja, célja, a kezelt személyes adatok köre, valamint az adatkezelés időtartama
 • Adatfeldolgozás
 • Az érintett jogai

 

Adatkezelő

Név: WISOL Kft.

Székhely: 1131 Budapest, Mosoly u. 42. 

Levelezési cím, panaszkezelés: 1131 Budapest, Mosoly u. 42.

Adószám: 25034242-2-41

E-mail: iroda@wisol.hu

Telefonszám: +36 70 600 5853

 

Tárhelyszolgáltató adatai: 

Név: Tárhelypark Kft.

Székhely: 1122 Budapest, Gaál József út. 24.

Elérhetőség: info@tarheklypark.hu

 

Webszolgáltató:

Név: UNAS Online Kft.

Levelezési cím: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

E-mail cím: unas@unas.hu

Telefonszám: +36-99/200-200

 

 

A webshop üzemeltetése során végzett adatkezelések leírása

A cookie-k használatával kapcsolatos tájékoztatás

 

Mi az a cookie?

Az Adatkezelő a honlap látogatása során úgynevezett cookie-kat (sütiket) használ. A cookie betűből és számokból álló információcsomag, amit honlapunk az Ön böngészőjének küldd el azzal a céllal, hogy elmentse bizonyos beállításait, megkönnyítse a honlapunk használatát és közreműködik abban, hogy néhány releváns, statisztikai jellegű információt gyűjtsünk a látogatóinkról.

A cookie-k (sütik) egy része nem tartalmaz személyes információkat, és nem alkalmas az egyéni felhasználó azonosítására, egy részük azonban olyan egyéni azonosítót tartalmaz - egy titkos, véletlenül generált számsort - amelyet az Ön eszköze tárol, ezzel az Ön azonosíthatóságát is biztosítja. Az egyes cookie-k (sütik) működési időtartamát az egyes cookie-k (sütik) vonatkozó leírása tartalmazza.

 

A cookie-k jogszabályi háttere és jogalapja

Az adatkezelés jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az Ön hozzájárulása.

 

A honlap által használt cookie-k főbb jellemzői

Google Adwords cookie - Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat - például a NID és SID cookie-kat - használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése.

 

Google Analytics cookie - A Google Analytics a Google elemző eszköze, amely abban segít a weboldalak és alkalmazások tulajdonosainak, hogy pontosabb képet kapjanak látogatóik tevékenységeiről. A szolgáltatás cookie-kat használhat, hogy információkat gyűjtsön és jelentést készítsen a weboldal használatára vonatkozó statisztikai adatokból anélkül, hogy egyénileg azonosítaná a látogatókat a Google számára. A Google Analytics által használt fő cookie a ,,_ga” cookie. A webhelyhasználati statisztikai adatokból készülő jelentések mellett a Google Analytics – az előbbiekben ismertetett néhány hirdetési cookie-val együtt-  felhasználható arra is, hogy relevánsabb hirdetéseket jelenítsünk meg a Google-termékekben (például a Google Keresésben) és szerte az interneten.

 

Remarketing cookie-k - A korábbi látogatók vagy felhasználók számára a Google Display Hálózaton található egyéb webhelyeken való böngészés, illetve a termékeivel vagy szolgáltatásaival kapcsolatos kifejezések keresésekor jelenhetnek meg.

 

A felhasználói élmény javítását szolgáló cookie-k - Ezek a cookie-k információkat gyűjtenek a felhasználó weboldalhasználatáról, például, hogy mely oldalakat látogatja leggyakrabban, vagy milyen hibaüzenetet kap a weboldalról. Ezek a cookie-k nem gyűjtenek a látogatót azonosító információkat, vagyis teljesen általános, névtelen információkkal dolgoznak. Az ezekből nyert adatokat a weboldal teljesítményének javítására használjuk. Ezen típusú cookie-k élettartalma kizárólag a munkamenet idejére korlátozódik.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára. A cookie-k törléséről bővebb tájékoztatást az alábbi linkeken találhat:

 

InternetExplorer:https://support.microsoft.com/hu-hu/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Mozilla: https://support.mozilla.org/hu/kb/weboldalak-altal-elhelyezett-sutik-torlese-szamito

Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647

 

A szerződéskötés és a teljesítés érdekében kezelt adatok

A szerződéskötés és teljesítés érdekében több adatkezelési eset is megvalósulhat. Tájékoztatjuk, hogy panaszkezeléssel, garanciális ügyintézéssel kapcsolatban adatkezelés csak abban az esetben valósul meg, ha Ön él valamelyik említett jogával.

Amennyiben a weboldalon leadott árajánlatkérése alapján keresztül Ön nem vásárol, csak látogatója a webshopnak, akkor a marketing célú adatkezelésnél írtak vonatkozhatnak Önre, amennyiben marketing célú hozzájárulást ad számunkra.

 

A szerződéskötés és teljesítés érdekében megvalósuló adatkezelések részletesebben:

Kapcsolatfelvétel

Ha például emailben, kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy telefonon kérdéssel fordul hozzánk valamely termékkel kapcsolatban.

Az előzetes kapcsolatfelvétel nem kötelező, ezt kihagyva is bármikor kérhet árajánlatot a weboldalról.

 

Kezelt adatok

Név, cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat csak a kapcsolatfelvétel lezárultáig kezeljük.

Az adatkezelés időtartama

Az Ön hozzájárulása, amit a kapcsolatfelvétellel ad meg Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Regisztráció a weboldalon

A regisztráció során az Adatkezelő kényelmesebb szolgáltatást tud biztosítani (pl. az érintett adatait újabb vásárláskor nem kell ismét megadni). A regisztráció a szerződéskötésnek nem feltétele.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, telefonszámát, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit és a vásárlás időpontját kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a regisztrációval ad meg az Adatkezelő számára. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A rendelés feldolgozása

A rendelések feldolgozása során a szerződés teljesítése érdekében szükségesek adatkezelési tevékenységek.

Kezelt adatok

Az adatkezelés során az Adatkezelő az Ön nevét, lakcímét, e-mail címét, a megvásárolt termék jellemzőit, a megrendelés számát és a vásárlás időpontját kezeli.

Amennyiben Ön rendelést adott le a webshopban, akkor az adatkezelés és az adatok megadása a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlen. 

Az adatkezelés időtartama

Az adatokat a polgári jogi elévülés idő szerint 5 évig kezeljük.

Az adatkezelés jogalapja

A szerződés teljesítése. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

A számla kiállítása

Az adatkezelési folyamat a jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása és a számviteli bizonylat-megőrzésikötelezettség teljesítése érdekében történik. A Sztv. 169. § (1)-(2) bekezdése alapján a gazdasági társaságoknak a könyviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot meg kell őrizniük.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés jogalapja

Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. 159. § (1) bekezdése alapján a számla kibocsátása kötelező és azt a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § alapján 8 évig kell megőrizni. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

 

Az árukiszállításhoz kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezelési folyamat a megrendelt termék kiszállítása érdekében történik.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő az adatokat a megrendelt áru kiszállításának időtartamáig kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont szerinti adatkezelés].

Garanciális ügyintézés

Az adatkezelési folyamat a garanciális panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön garanciális ügyintézést kért, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, a panasz tartalma.

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e garanciális ügyintézés esetén az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997- évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni. [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

Egyéb fogyasztóvédelmi panaszok kezelése

Az adatkezelési folyamat a fogyasztóvédelmi panaszok kezelése érdekében történik. Amennyiben Ön panasszal fordult hozzánk, akkor az adatkezelés és az adatok megadása elengedhetetlen.

Kezelt adatok

Vásárló neve, telefonszáma, e-mail címe, panasz tartalma

Az adatkezelés időtartama

A garanciális panaszokat a fogyasztóvédelemről szóló törvény alapján 5 évig őrizzük meg.

Az adatkezelés jogalapja

Az, hogy hozzánk fordul-e panasszal az Ön önkéntes döntése, azonban ha hozzánk fordul, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján 5 évig köteles vagyunk a panaszt megőrizni. . [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés]

A hozzájárulás igazolhatóságával kapcsolatban kezelt adatok

A regisztráció, megrendelés, hírlevélre történő feliratkozás során az informatikai rendszer eltárolja a hozzájárulással kapcsolatos informatikai adatokat a későbbi bizonyíthatóság érdekében.

Kezelt adatok

A hozzájárulás időpontja és az érintett IP címre.

Az adatkezelés időtartama

A jogszabályi előírások miatt a hozzájárulást később igazolni kell tudni, ezért az adattárolás időtartama az adatkezelés megszűnését követő elévülési ideig kerül tárolásra.

Az adatkezelés jogalapja

A Rendelet 7. cikk (1) bekezdése írja elő ezt a kötelezettséget [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont szerinti adatkezelés].

Marketing célú adatkezelések

A hírlevél-küldéssel kapcsolatos adatkezelés.

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

Az érintett hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az ÖN önkéntes hozzájárulása, ami a hírlevélre történő feliratkozással ad meg az Adatkezelő számára  [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

A személyre szabott reklámok kiküldésével és megjelenítésével kapcsolatos adatkezelés

Kezelt adatok

Név, cím, e-mail cím, telefonszám.

Az adatkezelés időtartama

A hozzájárulásának visszavonásáig.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes, külön hozzájárulása, amit az adatfelvétel során ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Remarketing

Az adatkezelés, mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookie-k által kezelt adatok.

Az adatkezelés időtartama

Az adott cookie adattárolási időtartama, bővebb információ itt érhető el:

Google általános cookie tájékoztató: https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu

Google Analytics tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu

Facebook tájékoztató: 

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg az Adatkezelő számára [Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

További adatkezelések

Amennyiben az Adatkezelő további adatkezelést kíván végezni, akkor előzetes tájékoztatást nyújt az adatkezelés lényeges körülményeiről (adatkezelés jogszabályi háttere és jogalapja, az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, az adatkezelés időtartama).

Tájékoztatjuk Önt arról, hogy a hatóságok törvényi felhatalmazáson alapuló, írásbeli adatkéréseit az Adatkezelőnek teljesítenie kell. Az Adatkezelő az adattovábbításokról az Infotv. 15. § (2)-(3) bekezdésével összhangban nyilvántartást vezet (mely hatóságnak, milyen személyes adatot, milyen jogalapon, mikor továbbított az Adatkezelő), amelynek tartalmáról kérésére az Adatkezelő tájékoztatást nyújt, kivéve, ha a tájékoztatást törvény kizárja.

 

Adatfeldolgozó igénybevételéről és az adatkezeléshez kapcsolódó tevékenységükről

A személyes adatok tárolására irányuló adatfeldolgozás

 

Az adatfeldolgozó megnevezése: UNAS Online Kft.

Az adatfeldolgozó elérhetőségei:

Telefonszám:+36-99/200-200

Székhely: H-9400 Sopron, Major köz 2. I/15.

E-mail cím: unas@unas.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

Az áruszállítással összefüggő adatfeldolgozói tevékenység

Az adatfeldolgozó megnevezése: Egyedi megbízás alapján, külsős önálló számlaképes vállalkozókkal dolgozunk együtt,  a fuvarmegbízás alapján továbbítjuk számukra a leszállításohoz szükséges adatokat. 

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a megrendelt áru kiszállításában. Ennek során az Adatfeldolgozó a vevő nevét, címét és a telefonszámát a postai küldemény feladását követő naptári év végéig kezelheti, ezt követően haladéktalanul törli.

Könyveléssel kapcsolatos adatkezelés

Az adatfeldolgozó megnevezése: Consigno Kft. 

Az adatfeldolgozó székhelye: 1031 Budapest, Torma Károly u. 5.  

Az adatfeldolgozó e-mail címe: consigno@freemail.hu

Az Adatfeldolgozó az Adatkezelővel kötött szerződés alapján közreműködik a számviteli bizonylatok nyilvántartásában. Ennek során az Adatfeldolgozó az érintett nevét és címét a számviteli nyilvántartáshoz szükséges mértékben, a Sztv. 169. § (2) bekezdésének megfelelő időtartamban kezeli, ezt követően törli.

Adattovábbítás

A www.arukereso.hu (Naspers OCS Hungary Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 24868291-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-186759) megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mail címe, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. A z így továbbított személyes adatokat a Naspers OCS Hungary Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli. Az e körben továbbított adatok adatkezelőjének a Naspers OCS Hungary Kft. minősül.

Az adatkezelés során Önt megillető jogok

Az adatkezelés időtartamán belül Önt a Rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg:

-a hozzájárulás visszavonásának joga

-személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés

-helyesbítéshez való jog

-adatkezelés korlátozása

-törléshez való jog

-tiltakozáshoz való jog

-hordozhatósághoz való jog.

 

Amennyiben Ön jogaival élni kíván, az az Ön azonosításával jár együtt, valamint az Adatkezelőnek Önnel szükségszerűen kommunikálnia kell. Ezért az azonosítás érdekében személyes adatok megadására lesz szükség (de az azonosítás csak olyan adaton alapulhat, amelyet Adatkezelő egyébként is kezel Önről), valamint az Adatkezelő e-mail fiókjában elérhetőek lesz az Ön adatkezeléssel kapcsolatos panasza a jelen tájékoztatóban, a panaszokkal kapcsolatban megjelölt időtartamon belül. Amennyiben Ön vásárlónk volt és panaszügyintézés, vagy garanciális ügyintézés érdekében szeretné magát azonosítani, az azonosításhoz kérjük, adja meg rendelési azonosítóját is. Ennek felhasználásával Ön, mint vásárlót is be tudjuk azonosítani.

Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszolja meg az Adatkezelő.

A hozzájárulás visszavonásának joga

Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ily en esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük. Kérjük azonban vegye figyelembe, hogy a még nem teljesített megrendelés esetén a visszavonás azzal a következménnyel járhat, hogy nem tudjuk Ön felé teljesíteni a kiszállítást. Emellett, ha a vásárlás már megvalósult, a számviteli előírások alapján a számlázással kapcsolatos adatokat nem törölhetjük rendszereinkből, valamint ha Önnek tartozása áll fenn felénk, akkor a követelés behajtásával kapcsolatos jogok érdek alapján adatait a hozzájárulás visszavonása esetén is kezelhetjük.

A személyes adatokhoz való hozzáférés

Ön jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha az adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy:

 

 • a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és a következő információkról az Adatkezelő tájékoztassa:
 • az adatkezelés céljai; az Önről kezelt személyes adatok kategóriái; információ azon címzettekről vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatok Adatkezelő közölte vagy közölni fogja; a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai; az Ön azon joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdekén alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen; a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga; ha az adatokat nem Öntől gyűjtötték be, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ; az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.
 •  A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri tájékoztatás kérés esetén Adatkezelő méltányos költségtérítést számolhat fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe.
 • A személyes adatokhoz való hozzáférést az Adatkezelő úgy biztosítja, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatja el Önhöz a kezelt személyes adatokat és információkat. Amennyiben regisztrációval rendelkezik, akkor a hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy a felhasználói fiókjába belépve tudja az Önről kezelt személyes adatokat megtekinteni és ellenőrizni.
 • Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.

Helyesbítéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő késedelem nélkül helyesbítse az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

Adatkezelés korlátozásához való jog

Ön jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát, ha a pontos adat azonnal megállapítható, akkor nem kerül sor a korlátozásra;
 • az adatkezelés jogellenes, de Ön ellenzi az adatok törlését bármely okból (például azért mert az Ön számára jogi igény érvényesítése miatt fontosak az adatok), ezért nem az adatok törlését kéri, hanem ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de az Adatkezelő jogos érdeke is megalapozhatja az adatkezelést, ez esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.

 

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védeléhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatja Önt.

Törléshez-elfeledtetéshez való jog

Ön jogosult arra, hogy Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat Adatkezelő gyűjtötte vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre, a személyes adatokat Adatkezelő jogellenesen kezelt és ez a panasz alapján megállapítást nyert, a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

 

Ha az Adatkezelő bármely jogszerű oknál fogva nyilvánosságra hozta az Önről kezelt személyes adatot, és bármely fent megjelölt okból törölni köteles azt, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével köteles megtenni az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő más adatkezelőket, hogy Ön kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldánynak törlését.

A törlés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezeléshez szükséges:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, azadatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése (ilyen eset a számlázás keretében megvalósuló adatkezelés, mivel a számla megőrzését jogszabály írja elő), illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez (pl.: ha Adatkezelőnek Ön felé követelése áll fenn és azt még ne teljesítette, vagy fogyasztói, adatkezelési panasz intézése van folyamatban).

Tiltakozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdekén alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

 Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatokat a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

Hordozhatósághoz való jog

Amennyiben az adatkezelés automatizált módon valósul meg, vagy ha az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje Adatkezelőtől, hogy az Ön által az Adatkezelő részére megadott adatokat megkapja, amit Adatkezelő xml, JSON, vagy csv formátumban bocsát az Ön rendelkezésére, ha ez technikailag megvalósítható, akkor kérheti, hogy az Adatkezelő az adatokat ebben a formában más adatkezelő számára továbbítsa.

Automatizált döntéshozatal

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntés hatálya (ideértve a profilalkotást is), amely Önre nézve joghatással járna az Önt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené. Ezekben az esetekben Adatkezelő köteles megfelelő intézkedéseket tenni az érintett jogainak, szabadságainak és jogos érdekeinek védelme érdekében, ideértve az érintettnek legalább azt a jogát, hogy az adatkezelő részéről emberi beavatkozást kérjen, álláspontját kifejezze, és a döntéssel szemben kifogást nyújtson be.

A fentiek nem alkalmazandóak abban az esetben, ha a döntés:

Ön és az Adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

meghozatalát az Adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog tesz lehetővé, amely Ön jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

az Ön kifejezett hozzájárulásán alapul.

 

Adatvédelmi nyilvántartásba történő bejelentkezés

Az Infotv. rendelkezései értelmében az Adatkezelőnek bizonyos adatkezeléseit be kellett jelentenie az adatvédelmi nyilvántartásba. Ez a bejelentési kötelezettség 2018. május 25. napjával megszűnt.

Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében, hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, tovább az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor az Ön személyes adataival dolgoznak.

 

Jogorvoslati lehetőségek

 • Amennyiben Ön szerint az Adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu)

Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezések megértése esetén, vagy ha az Adatkezelő nem teljesítette valamely kérelmét, akkor az Adatkezelővel szemben polgári pert indíthat bíróság előtt.

 

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon biztosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 • a személyes adatok tárolásának időtartalmáról, vag ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 • azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja, a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 • arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses köttelezetségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 • az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve ilyen várható következményekkel bír.
 • Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

A jelen dokumentum a webshop - webkatalógus működésévek kapcsolatban minden releváns adatkezelési információt tartalmaz az Európai Unió 2016/679 számú Általános Adatvédelmi Rendelete (a továbbiakban: Rendelet. GDPR) és a 2011. évi CXII. tv. (a továbbiakban: Infotv.) alapján.

 

Elérhetőségeink:

 

Telefon: +3670-941-5030

Központi Értékesítés: ertekesites@wisol.hu

Árajánlatkérés: info@terkovek.hu

Bemutatótermi időpontfoglalás: info@terkovek.hu

Adatkezelés: adatkezeles@wisol.hu

Számlázás: szamlazas@wisol.hu

Panasz, minőségi kifogás: panasz@wisol.hu

Raklapváltás: raklapvaltas@wisol.hu

Központi email cím: wisol@wisol.hu

 

© 2014-2019 Wisol Kft.– Minden jog fenntartva.

 

Vásárlási tudnivalók
Vásárlási tudnivalók

Tisztelt érdeklődő, árajánletkérő, megrendelő! 

 

Szeretnénk felhívni figyelmét Online kereskedők vagyunk azaz nem a hagyoményos "Tüzép telep" megrendelési és átvételi lehetőségeivel dolgozunk!

Kérjük önöket a későbbi félreértések elkerülése végett , az árajánlatkérése elküldése előtt  szánjon rá időt és tanulmányozza át szabályzatainkat , Általános szerződési feltételeinket. 

 

Kiemelten a következő témakörökre hívnánk fel a figyelmüket: 

 

1./

Online ügyfálszolgálatot üzemeltetünk

A nagy ügyfélforgalomra való tekintettel Online ügyfélszolgálatot üzemeltetünk. Közérthető módon: egész nap csörög a telefon, szinte leheteten hatékonyan dolgozni az érdeklődések kezelése mellett. A megrendelőink érdkében 2019-től bevezettük az Online ügyfélszolgálatot, de ez nem azt jelenti , hogy nem lehet monket telefonon elérni. Az árajánlaton feltüntetésre kerül ügyfélszolgálati telefonszámunk. Ebből adódóan csak azok hívnak minket telefonon akiknek elnyeri a tetszését az árajénlatunk és a részleteit szeretné egyeztetni. Általános kérdésekkel kapcsolatban ( pl.: raktárkészlet, szállítási határidő ) csak e-mailben tudunk segíteni az érdeklődőknek. 

Bemutatótermünk előre egyeztetett időpont foglalás mellett látogatható!

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

 

2./ 

Megrendelt termékek mennyisége

A pótrendelés nálunk, akár plusz költséggel is járhat, mivel a gyártói telephelyi átvétel sok esetben nem szervezhtő meg Balesetvédelmi okokból adódóan!  Érdemes ráhagyással rendelni!

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

 

3./ 

Raklapváltás

Hagyományos raklapváltástól eltőren , esetünkben előre egyeztetett időpontban van lehetőség raklapváltásra! A raklapváltás lehetőségeiről, raklapok díjának megtérítéséről, feltétlenül tájékozódjanak! 

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

 

4./ 

Termékek átvétele 

A termékek átvételének felelőssége a megrendelőt terheli. Minden esetben ellenőrizze le a leszállított termékek mennyiségét, színét minőségét. Utólagos reklamációt nem tudunk elfogadni. Ha a szállítólevélre nem kerül feltüntetésre például a mennyiségi eltérés , utólagosan nem tudjuk önnek biztosítani az esetleg lemaradt mennyiséget.

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

5. / 

Hibás termék 

Amennyiben az átvételkor, vagy a beépítés során hibás terméket talál a csomagolásban ( raklapon ) a terméket csak saját felelősségre építheti be. A hibát fotódokumentáció mellékletével a legrövidebb határidőn belül el kell hozzánk juttatnia ( e-mailben), hogy jelezni tudjuk a gyártó felé. Felhívnám figyelmüket: Beépített hibás termék esetén nem tud élni panaszával , akár kártérítési igényével!

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

 

6./

Kiszállítás időpontja

Általénos probléma , hogy az ügyfelek egy adott időpontra szeretnék kérni a kiszállítást. Egy teherautó menetidejét nem lehet megszabni, többnyire forgalom függő. Maximum napszrakra tudjuk behatárolni a szállító jármű érkezését. Sőtt, ha műszaki probléma adódóik, 72 órás póthatáridő megadására vagyunk jogosultak. Érdemes előre megtervezi a termékek megérkezését, számolva akár 3 napos csúszással is. 

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

 

5./ 

Elállás joga 

Az egyik legfontosabb feltételrednszer az elállás joga! Mivel a megrendelések túlnyomó többségében nincs készleten a megrendelni kívánt termék , azaz gyártásba kell szerveznie a gyártónak, amire ad egy gyártási határidőt! De mi történik ha műszaki problémából adódóan csúszik a legyártás határideje, vagy nem tudja legyártani a terméket. Ezekre a körülményekre ad választ az Elállás joga alpont az Általános szerződési feltételeinkben! Feltétlenül és részletesen olvassák el az erre vonatkozó feltételeinket!

Részletekkel kapcsolatban kérjük olvassa el tájékoztatónkat.

Elérhetőségeink:

Telefon: +3670-941-5030

Központi Értékesítés: ertekesites@wisol.hu

Árajánlatkérés: info@terkovek.hu

Bemutatótermi időpontfoglalás: info@terkovek.hu

Adatkezelés: adatkezeles@wisol.hu

Számlázás: szamlazas@wisol.hu

Panasz, minőségi kifogás: panasz@wisol.hu

Raklapváltás: raklapvaltas@wisol.hu

Központi email cím: wisol@wisol.hu

 

© 2014-2019 Wisol Kft.– Minden jog fenntartva.